Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на ЕС

В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския Съюз са отразени забележките от постъпило чрез системата EUPILOT допълнително информационно запитване от Главна дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия във връзка с изпратен отговор от българска страна на 30 април 2013 г. по информационно запитване 4232/12/MOVE относно установени несъответствия в транспонирането в националното законодателство на Директива 2008/57/ЕО относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността.

В периода за публично обсъждане не са постъпили бележки и предложения по проекта, като е получено и положително становище от  Работна група 9 „Транспортна политика”.

С проекта на наредба националното законодателство се съобразява с изискванията на т. 2.8 на Приложение VI от Директива 2008/57/ЕО относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността. Съгласно посочения текст „досиетата и кореспонденцията във връзка с процедурите за проверка „ЕО” трябва да се изготвят на официален език на държавата-членка, в която се е установил заявителят, или на някой от официалните езици на ЕС, приет от заявителя.

Поради гореизложеното, в чл. 51, ал. 2 на наредбата се предлага да се предвиди, че ЕО декларацията за проверка се изготвя на официален език на Европейския съюз, избран от заявителя. Само когато ЕО декларацията за проверка се прилага към заявление за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация в Република България, се предлага тя да се изготвя и на български език.

Освен това с изменението на чл. 54 от наредбата се предвижда, че техническото досие и кореспонденцията, свързана с процедурата за проверка, се изготвя на официален език на Европейския съюз, избран от заявителя. Само когато документите ще се прилагат към заявление за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация в Република България, те се изготвят и на български език.“

Лице за контакти:
Желяна Христова
Гглавен юрисконсулт в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
тел.: 02/9409652
е-mail: jhristova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 29.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 12.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари