Обществени консултации

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ПЪРВОНАЧАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СВРЪХЛЕКИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, ОБУЧЕНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТИТЕ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ

Проектът на наредба е изготвен в изпълнение на чл. 119 е, ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ). С наредбата се определят условията за доказване на съответствие на лицата по чл. 119 е, ал. 1 от ЗГВ реда за издаване на удостоверение по чл. 119е, ал. 1 от ЗГВ, както и условията и реда за извършване на дейностите по чл. 119е, ал. 1, т. 1-8 от ЗГВ. Наредбата урежда регистрацията, първоначалното определяне, поддържането на летателната годност и експлоатацията на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучението и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и изпълнение на полети със свръхлеки въздухоплавателни средства във въздушното пространство на Република България и контрола върху тях.

Проектът на наредба включва четири глави: глава първа „Общи положения”, глава втора „Условия и ред за издаване на удостоверенията за оправомощеното лице по чл. 119 е от ЗГВ”, глава трета „Регистрация на свръхлеки ВС в Република България”, включваща раздел І „Регистрация” и раздел ІІ „Поддържане на летателната годност на свръхлеки ВС в Република България”,  глава четвърта „Екипажи на свръхлеки ВС”.

Изборът на подход да бъдат уредени в един подзаконов акт обществени отношения със съдържание, обичайно уреждано в различни подзаконови актове по прилагането на Закона за гражданското въздухоплаване, е с оглед необходимостта да бъде създадена една достъпна и приложима уредба на свръхлеката авиация. Понастоящем тези обществени отношения се уреждат с отделни разпоредби в няколко действащи наредби, както и с Наредба № 25 от 29.02.2000 г. за определяне на летателната годност и вписване на национални и регистрационни знаци на свръхлеки въздухоплавателни средства.

С разпоредбата на чл.119е, ал. 1 от ЗГВ се предвижда нова, неуреждана досега възможност за делегиране на отделни контролни правомощия на лица, отговарящи на изискванията на чл. 119е, ал. 2 от ЗГВ. Целта е да се ползва специализацията на лица в осъществяването на правомощия, свързани с осигуряването на безопасността при упражняването на дейностите, свързани със свръхлеката авиация. Конкретните изисквания към лицата, които ще бъдат оправомощавани за извършване на дейности по чл. 119е, ал. 1, т. 1-8 от ЗГВ, са доразвити в раздел ІІІ от глава втора от проекта.

В проекта са предвидени разпоредби, определящи реда и начина, по който Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД „ГВА”) ще осъществява контрол – първоначален и текущ, над дейността на оправомощеното лице по чл. 119 е, ал. 1 от ЗГВ. Предвидени са и конкретни права и задължения за оправомощеното лице да осъществява контролната си дейност спрямо лицата,  които ще се ангажира да контролира.

С проекта се въвежда нов вид национално свидетелство за правоспособност на пилот - национално свидетелство за любител пилот на свръхлеко ВС (NPPL(M)) със съответната отметка за квалификационен клас на пилотите на свръхлеки въздухоплавателни средства (свръхлеки самолети, управлявани по трите оси, мотоделтапланери, мотопланери, свръхлеки вертолети, автожири, автожири, излитащи и кацащи от вода, хидроплани, вертолети, излитащи и кацащи от вода). Разработени са условията и реда за придобиването му. Регламентирани са правата и задълженията на лицата, извършващи обучението на кандидатите за получаването на това свидетелство със съответните квалификационни класове към него.

В проекта – раздел ІІ на глава четвърта, детайлно са разписани изискванията за придобиване на правоспособност за различните типове свръхлеки въздухоплавателни средства, предвид разпоредбата на чл. 32 от ЗГВ. Изискванията към обучението са детайлно разработени, така че да бъдат осигурено необходимото равнище на теоретична и практическа подготовка за лицата, които ще упражняват летателни дейности със свръхлеки въздухоплавателни средтва.

Във връзка с въвеждането на уредбата за свидетелствата за правоспособност на пилотите свръхлеките ВС се развиват изисквания в Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване. Нов момент в националната ни уредба е възможността за удостоверяване на медицинската годност на пилотите на свръхлеки ВС с декларация пред общопрактикуващия лекар, който потвърждава с подписа си достоверността на медицинската декларация. Обстоятелствата, които общопрактикуващят лекар се задължава да съобрази, ще бъдат посочени във въпросник, заимстван от Регламент (ЕО) № 1187/2011 г. от 3 ноември 2011 г. на Комисията за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета – част Медицина.  Законовото основание на това въведение е разпоредбата на чл. 37, ал. 4 от ЗГВ.

            Предвидени са редица изисквания, целящи гарантиране на обществения интерес и безопасността на гражданите. В проекта, в съответствие с чл. 119е, ал. 5 от ЗГВ, е предвидено задължение за лицата, които ще бъдат оправомощени за извършване на дейностите по чл.119е, ал.1 т.1-8 от ЗГВ да застраховат отговорността си за вреди, причинени във връзка с осъществяваната от тях дейност.

По отношение обучението на непълнолетни е предвидено изискването за представяне на писмено съгласие от страна на родителите или настойниците за извършването на дейности от непълнолетния със свръхлеки въздухоплавателни средства.

            С цел гарантиране на безопасността е предвидено и задължението за обучаващите да извършват обучение само на ВС, за които е издадено удостоверение за преглед на летателна годност.

При отдаване на свръхлеко въздухоплавателно средство под наем са въведени изисквания, които да осигурят безопасността на експлоатацията му, а именно: изискване за писмена форма на наемния договор, записване в него на номера на свидетелството за правоспособност на наемателя и на удостоверението за медицинската му годност, както и изискване за наемодателя да застрахова лицата на борда и гражданската си отговорност към трети лица. Тези изисквания целят гарантиране на обществения интерес.

            С проекта се въвеждат проекти на наредби за изменение и допълнение на Наредба  № 2 № 2 от 10.03.1999 г. за правилата за полети, където в отделна нова глава пета се уреждат правилата за изпълнение на полети със свръхлеки въздухоплавателни средства.

В Наредба 22 от 21.07.1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България се конкретизират отделни разпоредби, които имат отношение към полетите със свръхлеки въздухоплавателни средства.

Лице за контакт:

Владимир Димитров
Директор на дирекция "Авиационна безопасност", ГД ГВА
тел.  02/948 8002


Дата на откриване: 1.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 14.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари