Обществени консултации

ЗИД на Закона за защита от дискриминация

Проектът на ЗИД на ЗЗДискр. е разработен в изпълнение на поети ангажименти от Република  България във връзка с постъпило чрез системата EUPilot от ГД „Правосъдие” при Европейската комисия (ЕК) запитване № 4849/13/JUST. Запитването се отнася до транспонирането в националното законодателство на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена), по отношение на:

- гарантиране защитата срещу дискриминация при промяна на пола, и

- прехвърлянето на тежестта на доказване в случаи на дискриминация, регламентирано в разпоредбата на чл.9 от ЗЗДискр.

В отговор по запитването от ЕК, който е одобрен на заседание на Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет, проведено на 17.06.2013 г., Република България поема ангажимент за изменения в ЗЗДискр., които да бъдат приети до края на 2013 г.  С тази цел е създадена Междуведомствена работна группа, която разработи предложения проект на ЗИД на ЗЗДискр.

Проектът на ЗИД на Закона за защита от дискриминация цели да въведе в националното законодателство изискванията на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена), в случаите на защита от дискриминация при промяна на пола и при прехвърляне на тежестта на доказване.

Законопроектът  съдържа следните изменения и допълнения:

В Закона за защита от дискриминация равното третиране на мъжете и жените изрично е регламентирано в чл. 4, ал. 1, където са посочени признаците, по които не се допуска дискриминация и всяка проява на неравнопоставеност, в т.ч. по признак „пол”, попада в приложното поле на закона.

В Допълнителните разпоредби на Закона се предлага нова разпоредба, която регламентира, че по смисъла на чл. 4, ал. 1 признакът пол включва и случаите на промяна на пола. По този начин Законопроектът изрично урежда прилагането на разпоредбите за защита от дискриминация по признак „пол” и по отношение на случаите на промяна на пола.

            Във връзка с прехвърлянето на тежестта на доказване, Законопроектът предлага нова редакция на чл. 9 от Закона за защита от дискриминация. С предложената редакция се постига терминологично съответствие на текста на разпоредбата на чл. 9 от ЗЗДискр. с превода на съответните разпоредби в Директива 2006/54/ЕО и други антидискриминационни директиви. Терминологичните уточнения имат отношение и към съдебната практика при прилагането от страна на българските правораздавателни органи на концепцията за разместената тежест на доказване, според която дискриминираното лице – ищец или жалбоподател, се освобождава от тежестта на доказване, когато представи факти за наличие на предполагаема дискриминация. В този случай ответникът е този, който трябва да докаже, че няма нарушение на принципа за равно третиране.

 С предложените изменения и допълнения на ЗЗДискр. се постига съответствие с разпоредби на правото на Европейския съюз и се укрепват създадените законодателни гаранции за защита от дискриминация в случаите на промяна на пола и при прехвърляне на тежестта на доказване при дискриминация.

   Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.


Дата на откриване: 4.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 18.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари