Обществени консултации

Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на допълнение към Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението
Допълнението на наредбата се налага във връзка с новоприето европейско законодателство.
Директива 2009/125/ЕО е въведена в българското законодателство чрез допълнение към Закона за техническите изисквания към продуктите. Директивата е рамкова, като изискванията за екодизайн към конкретните групи продукти се установяват в регламенти, приети съгласно чл. 15 от директивата.
Наредбата въвежда приложение ІV и приложение V на Директива 2009/125/ЕО и с нея се определят процедурите за оценяване на съответствието на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите регламенти, съгласно чл. 15 на директивата. До 2012 г. бяха приети 16 такива регламента, при което наредбата беше съответно допълвана, за да може да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието за продуктовите групи от обхвата на приетите регламенти.
През 2013 г. бяха приети и публикувани в „Официален вестник” на ЕС още четири регламента, което налага наредбата да бъде допълнена, за да може да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието и за новите четири продуктови групи.


Дата на откриване: 6.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 19.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари