Обществени консултации

Проекти на Национални доклади за прилагане на Орхуската конвенция

Република България ратифицира Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) със закон, който бе приет от Народното събрание на 2 октомври 2003 г. Конвенцията влиза в сила за нашата страна от 16 март 2004 г., като ефективното й прилагане в България допринася за развитие на гражданското общество, като насърчава и усъвършенства диалога и взаимодействието между обществеността и публичните институции, води до по-голяма прозрачност и отчетност на процеса на взимане на решения на национално и местно ниво и по-пълно интегриране на екологичните съображения при разработването и изпълнението на политики, стратегии, планове за действие, програми и проекти в различни сектори, които оказват въздействие върху околната среда.

Изискванията на Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Орхуската конвенция съответстват на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). В съответствие с неговите изисквания през 2009 г. е създаден Национален регистър за изпускането и преноса на замърсители:

http://eea.government.bg/bg/rr/r-kpkz/registry.html

Създаването и поддържането на Национален регистър се осъществява чрез Националната информационна система за докладване по ЕРИПЗ:

http://pdbase.government.bg/forms/public_eprtr.jsp

Съгласно чл. 10 от Орхуската конвенция и чл. 17, ал. 2 от Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители към Орхуската конвенция, Съвещанията на страните по Конвенцията и Протокола (най-висшите органи за вземане на решения) следва перманентно да извършват преглед на прилагането на двата документа въз основа на регулярно докладване от страните.

Националните доклади се разработват и представят в определен срок преди всяко заседание на Съвещанията на страните, като в момента се провежда сесията за докладване за 2013 г., предвид предстоящото през 2014 г. съвместно провеждане на петото заседание на Съвещанието на страните по Конвенцията и второто заседание на Съвещанието на страните по Протокола (30.06.-04.07.2014 г., гр. Маастрихт, Кралство Нидерландия).


Дата на откриване: 7.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 21.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари