Обществени консултации

Иновационна стратегия за интелигентна специализация

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е интегриран документ, разглеждащ въпросите на иновационната и научната политики, политиката в областта на цифровия растеж. В документа е отразено моментното състояние на иновационната система, като са отчетени резултатите от развитието й. В този документ, Иновационната стратегия на Р.България, приета от Министерския съвет през 2004 г. намира своя приемник в променената ситуация, в която България като член на ЕС трябва да спазва изискванията за следващия програмен период 2014-2020 г. Усилията на страната са насочени към постигане на националните цели формулирани в Националната програма за реформи и Националната програма за развитие - България 2020. В процеса по създаването на документа, е осигурено активното участие на широк кръг представители на всички заинтересовани страни - министерствата, които имат отношение към иновационната политика, академичните среди (научните институти и университетите), бизнеса и неправителствения сектор, областните администрации и представителите на местните власти. Иновационната стратегия за интелигентна специализация е консултирана и от международни партньори.

Разработването на Иновационна стратегия за интелигентна специализация ще продължи и след приемането й от Министерски съвет. Всяка година след 2014 Националният съвет за иновации (консултативен орган към министъра на икономиката и енергетиката) разглежда доклад с оценка и анализ на постигнатите резултати и при необходимост ще предлага промени в провежданата политика.

Консултациите по време на разработване на стратегията обхващат срещи на работната група по Стратегията с представители на секторните министерства, срещи на фокус групи по сектори (храни, фармацевтична индустрия, творчески и креативни индустрии, мехатроника, информационни и комуникационни технологии), както и срещи на фокус групи по специализирани теми (екоиновации, права върху интелектуалната собственост и др.). Срещите бяха организирани както на национално ниво, така и на регионално ниво, за да се отчете спецификата на отделните региони.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация не е регионална или секторна по своята същност, а хоризонтален политически документ, даващ посоката  и инструментариума в съответствие с Националната програма за реформи, Ръководствата на ЕК за разработване на Стратегията и специфичните препоръки към България.

Повече информация може да намерите на следния адрес: http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-1193-287.html.

Вашите предложения и мнения изпращайте на адрес: innopolicy@mee.government.bg  дирекция "Инвестиции, иновации и предприемачество".


Дата на откриване: 11.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 26.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари