Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г.

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) (ДВ, бр. 28 от 19 март 2013 г.).

 

Предлаганите изменения и допълнения в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър са съобразени с предложенията на държавни органи и служби, разгледани на заседания на Съвета по националния радиочестотен спектър. Предложението цели основно своевременно изпълнение на решенията на Световната конференция по радиосъобщения (WRC-12), Доклад 25 - европейската таблица за разпределение на радиочестотите на СЕРТ/ЕСС и Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения.

 

С измененията и допълненията в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър се постига по-пълна хармонизация на разпределението на радиочестотния спектър по радиослужби и ползватели с европейските и световните разпределения.

 

Предлаганият проект ще гарантира технологичното развитие чрез изграждане и развитие на ефективни електронни съобщителни мрежи от ново поколение за предоставяне на съвременни широколентови услуги.

 

Лице за контакт:
Теодора Пасарелска

Главен експерт в дирекция „Съобщения”
и организационен секретар на СНРЧС
Тел.: 02 949 2101,
E-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 11.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 11.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари