Обществени консултации

Проект на Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Проектът на Наредба се изготвя в съответствие  с изискванията на чл. 43, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). В проекта се запазват принципите и процедурите, заложени в Наредба 14/15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и Постановление № 207 на МС от 16.09.2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците. Въведени са обезпечения при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране в съответствие с чл. 60 от ЗУО. Въведен е механизъм за осигуряване на необходимите средства за закриване и рекултивация чрез представяне на банкова гаранция за депата, собственост на производствени предприятия. По отношение на отчисленията за депониране, предвидени в чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, са определени техните размери за периода 2013-2020 г.


Дата на откриване: 18.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 1.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари