Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земедеделски и преработени земеделски продукти

 

 

                                    

         Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти се издава на основание на чл. 15, т. 1 и 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Приложеният проект на Постановление на Министерския съвет е за определяне на реда и условията за администриране на процедурите за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти в съответствие със законодателството на ЕС за администриране на системите за лицензиране на вноса и износа на земеделски продукти, което се прилага директно от държавите-членки на Съюза.

Проектът на Наредба отменя действащата към момента Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, приета с ПМС № 71 от 02.04.2007 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г.), тъй като в нея има изискване за предоставяне на документи, които са публично достъпни и копие от документи за самоличност. В проекта е предвидено при регистрацията на вносителите и износителите на земеделски продукти от и за трети страни да отпадне изискването за представяне на удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и регистрация по ЗДДС.

С проекта на Наредбата се предвижда отпадане на изискването за представяне на копие от лична карта на вносителите и износителите, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и прецизиране на някои разпоредби, неприложими към настоящия момент.

Във връзка с осъществяването на контрол при вноса на коноп, в проекта на Наредба се предвижда вписване на внесените количества на гърба на лицензията за внос на коноп (съответствие на конопа с чл. 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007). При износ на земеделски продукти ще се изисква представянето пред ДФ „Земеделие” на документи, доказващи напускането на митническата територия на Съюза (Т5).


Дата на откриване: 19.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 2.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари