Обществени консултации

Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

Издаването на нова наредба се налага поради следните причини:

Действащата към настоящия момент Наредба за медицинско и психофизиологично освидетелстване на кандидатите за работа, преосвидетелсване на работещите в търговския флот и океански риболов, издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на транспорта от 1991 г. по отношение на организацията на медицинските прегледи и регистрация,  както и медицинските изисквания не съответства на изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (конвенция STCW) от 2010 г., Директива 2012/35/ЕС, Морската трудова конвенция и Ръководството на Международната морска организация и Международната организация на труда за медицинските прегледи на морските лица.

Новата уредба е необходима, както във връзка с влизането в сила на промените в Конвенция STCW, така и с влизането в сила на Морската трудова конвенция от 2006 г. с цел регламентиране на въпросите за определяне на изискванията за здравословна годност и за медицинското освидетелстване и преосвидетелстване на морските лица.

Промените в Конвенция STCW са отразени и в Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2008/106/ЕО от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица. С приемането на Директива 2012/35/ЕС за страните членки на Европейски съюз стават задължителни промените  на Конвенция STCW от 2010 г.

При изготвяне на проекта на наредба е взета предвид спецификата при определяне на здравословната годност на морските лица и необходимостта от специфични знания и квалификация на лекарите, които ще осъществяват освидетелстването на морските лица.

Проектът отразява и препоръката на Морската трудова конвенция по отношение на ограничаване броя на лекарите, даващи заключение за възможността на морското лице да заема конкретна длъжност на кораб в зависимост от здравословното му състояние.

Предвидено e медицински прегледи за установяване на здравословна годност на морските лица да се провеждат в многопрофилните транспортни болници – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и диагностично-консултативни центрове и медицински центрове с държавно участие в капитала в които министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията упражнява правата на държавата.

Медицински прегледи за установяване на здравословната годност на морските лица могат да се провеждат и в други диагностично-консултативни центрове и медицински центрове, при условие, че отговарят на изискванията на наредбата и разполагат с необходимите лекари, които да извършват прегледи на морски лица, което се удостоверява писмено от съответната Регионална здравна инспекция и предварително писмено са уведомили за това Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Предвидено е задължение на лечебните заведения да подържат електронно медицинско досие за всяко конкретно морско лице, което да бъде достъпно чрез интернет връзка от всяка точка на света. Електронното медицинско досие ще позволи от всяка точка на света, където морското лице евентуално постъпи за лечение, да може да се видят неговата медицинска история и заболявания.

В проекта подробно е разписана организацията на провеждане на медицинските прегледи на морските лица и критериите за оценка на тяхната здравословна годност. Създадена е възможност за обжалване на резултатите от освидетелстването пред Транспортната областна лекарска експертна комисия в гр. Пловдив и пред Транспортната централна лекарска експертна комисия в гр. София.

Проектът на наредба е съобразен с действащото законодателство в областта на здравеопазването, включително със Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към министерството на транспорта (обн. ДВ бр. 59 от 3 юли 2001 г.).

Проектът на наредба също така е съобразен с Ръководството на Международната морска организация и Международната организация на труда за медицинските прегледи на морските лица. Възприета е предложената в ръководството форма на свидетелство за медицинска годност, която е задължителна за всички администрации по света.

В приложенията на наредбата подробно са разписани конкретните изисквания за здравословна годност за различните длъжности, заемани от морски лица на корабите и конкретните мерки, които се предвиждат при различните заболявания. 

С предлагания проект на Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България се въвежда в българското законодателство Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2008/106/ЕО от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица в частта за здравослоната годност на морските лица (Член 11-„Норми за здравословна годност”) както е видно от приложената таблица за съответствие. Останалите разпоредби на Директива 2012/35/ЕС ще бъдат въведени с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.), с която ще бъдат отразени и измененията в Конвенция STCW.

С предлагания проект също така се въвежда в българското законодателство и Директива 2009/13/ЕО на Съвета от 16 февруари 2009 г. за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция от 2006 г. и за изменение на Директива 1999/63/ЕО в частта за здравословната годност на морските лица  (Член 2, точка 2 за изменение на клауза 2, букви „в” и „г” и точка 4 за изменение на клауза 13 от приложението към директивата) както е видно от приложената таблица за съответствие. Останалите разпоредби на Директива 2009/13/ЕО ще бъдат въведени в българското закодателство с предстоящите изменения в Кодекса на търговското корабплаване, Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 от 14.10.2003 г. на Министерския съвет, (обн., ДВ, бр. 93 от 21.10.2003 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г.) и Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите, издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на здравеопазването, (обн., ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г., изм. и доп., бр. 26 от 28.03.2006 г.), свързани с влизането в сила на Морската трудова конвенция от 2006 г.

Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси е разгледала и изразила положително становище по проекта.

Предложеният проект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не е приложена финансова обосновка.

Лице за контакти:

Любомир Костов

Младши експерт в дирекция „ИД”, ИА „Морска администрация”

Тел: 02/9304084

E-mail: lkostov@marad.bg


Дата на откриване: 25.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 9.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари