Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

С цел процесуална икономия и повишаване ефективността, и намаляване на сроковете по събиране на дължими публични държавни вземания, с проекта се предлага отмяната на Раздел ІІІ от Глава двадесет и шеста от закона и с издаденото решение на митническия орган, с което се определя длъжника и размера на публичното държавно вземане, да се установява вземането.

В проекта изрично е предвидено решенията на митническите органи да подлежат на предварително изпълнение. Предвидено е обжалването на решението да не спира неговото изпълнение. Разписани са условия, при наличието на които изпълнението на решението може да бъде спряно по искане на заинтересованото лице от органа, който го е издал. В случаите, когато се установяват митническо задължение или други публични държавни вземания, изпълнението на решението може да бъде спряно, само ако бъде предоставено обезпечение в размер на главницата и лихвите. 

Направените предложения са в съответствие с разпоредбите на чл. 7 и чл. 244 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12.10.1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността.

Във връзка с изложеното, в проекта е направено предложение за изменение в чл. 209, ал. 2, т. 4 от ДОПК, като въз основа на издадено решение от митническите органи за досъбиране на дължими суми, се установяват митни сборове и други публични държавни вземания и решението подлежи на принудително изпълнение.

Предложена е промяна в чл. 211 от Закона за митниците, с цел прецизиране и определяне началния момент, от който се начислява от митническите органи лихва за забава за администрираните от тях публични държавни вземания. Уточнено е, че митническите органи начисляват и събират законната лихва върху размера на дължимите митни сборове и на другите публични държавни вземания от деня, следващ датата на възникване на задължението в случаите, когато задължението е възникнало на основание чл. 199, ал. 1, т. 3 - 9 и чл. 200, ал. 1, т. 3 или когато установяването на задължението произтича от последваща проверка или последващ контрол, извършени от митническите органи.


Дата на откриване: 27.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.12.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 декември 2013 г. 23:50:27 ч.
Тихо

за промените в § 29 – промени в чл. 233

От началото на тази година (2013 г.) контрабандата на цигари в тайници се наказва с по-високи глоби спрямо останалите акцизни стоки. Парламентът реши, че при пренос в тайник на тютюневи изделия глобата ще е от 200 до 250 на сто от продажната им цена.
Сега се предлага санкциите за тези нарушения да се намалят. Според новите текстове контрабандата на акцизни стоки в тайници, без значение от вида на стоката, ще се наказва с глоба в размер на двойната стойност на дължимия акциз. В момента тежестта на акциза в цената на кутия цигари у нас е средно около 3 лв. Новият режим на глобите ще доведе до приблизително 2 пъти по-малки глоби. Тайник в превозно средство вече няма да се санкционира с глоба до 1000 лв., а с 200 лв. Само да припомним, че в редица страни в ЕС наличието на тайник се наказва с конфискация на превозното средство.
Предложението за занижаване на санкциите за митническа контрабанда на акцизни стоки в случаите, когато става дума за големи количества, които не се квалифицират като престъпление по НК ще доведат до ситуацията, в която най-ключовите участници в пазара на незаконни цигари - снабдителите и малките магазини ще се окажат в свръх благоприятна среда. Мерките от 2010 г. успяха да спрат продажбите на незаконните цигари в легалната магазинната мрежа. При новите промени има много голяма вероятност точно те сега да се превърнат в основни канали за продажба на тютюневи изделия без легални бандероли. Това вероятно ще разчисти търговията по градските пазари, защото едва ли има по-ефективен канал за продажба на незаконни тютюневи продукти от кварталните магазинчета. В резултат може да се прогнозира нов рязък ръст на загубите от акцизи върху цигарите.
Ситуацията отново напомня есента на 2009 г. когато бе взето решение за рязко вдигане на акциза. Тогава въпреки усилието на Центъра за изследване на демокрацията да се предизвика дискусия и прогнозите за последиците (виж. http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=9939, в. "СЕГА", 11.12.2009 г.) промените бяха направени. Последиците са известни пазарът на нелегални цигари достигна 40% от продажбите.
В тази връзка Центъра за изследване на демокрацията би участвал дискусия по измененията за промените в § 29 – промени в чл. 233 ако такава бъде проведена.

С уважение,
Тихомир Безлов
Старши анализатор и програмен координатор
Центъра за изследване на демокрацията

11 декември 2013 г. 13:37:19 ч.
vdjevele

Становище от петте компании от Иницитивата „Срещу незаконната търговия“

Във връзка с публикувания на сайта на Министерство на финансите за публично обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците, изпращаме кратко съвместно становище на петте компании от Иницитивата „Срещу незаконната търговия“ – Бритиш Американ Табако България, Булгатабак Холдинг, Импириъл Табако България, Джапан Табако България и Филип Морис България


Отн. § 29 – промени в чл. 233

Проектът предвижда размерът на глобата за митническа контрабанда на акцизни стоки да бъде променена, както следва: от определения към настоящия момент размер 200-250% от продажната цена на двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., съответно 2000 лв. при повторно нарушение.

Принципно ние приветстваме размерът на глобите да бъде обвързан с размера на акциза. Също така и приветстваме да се увеличи тежестта на наказанията за дребните нарушения /до около 15 стека за цигарите/ поради предвидения минимален размер на глобата от 1000 лева, както и двойния размер /2000/ при повторно нарушение. Но сме обезпокоени от факта, че предложението ще доведе до значително намаляване на санкцията за митническа контрабанда на акцизни стоки (вкл. цигари и други тютюневи изделия), по-специално в случаи на митническа контрабанда в големи размери, когато тя е под стойността, попадаща в обхвата на понятието „големи размери“ на престъпления против митническия режим по Наказателния кодекс, а именно 70 минимални работни заплати. Според нас това са значителни нарушения, които са съществен генератор на незаконна търговия. Затова апелираме за преразглеждане на предложения размер на глобата за митническа контрабанда на акцизни стоки в посока замяна на „двойния размер на дължимия акциз“ с „тройния размер на дължимия акциз“.

Ние считаме, че така предложената промяна би могла да бъде в противоречие със заявената позиция на МФ, Агенция „Митници“ и МВР за засилване на борбата срещу контрабандата чрез засилване на правоприлагането. За нас остава неясна причината за подобна промяна и тъй като в Мотивите към Законопроекта не са представени аргументи по този въпрос, Ви молим за разяснение по промените предложени в чл. 233.

Вержиния Джевелекова,
Координатор на Инициативата "Срещу незаконната търговия" на компаниите Бритиш Американ Табако България, Булгатабак Холдинг, Импириъл Табако България, Джапан Табако България и Филип Морис България