Обществени консултации

Проект на Наредба за класификация на отпадъците

Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и ще замени досега действащата Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците.

С наредбата се определят условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства.

Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо екологосъобразното им управление в съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

В проекта на наредбата са отразени и промените свързани със ЗУО, чрез който в българското законодателство се транспонира Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, както и са направени някои промени спрямо досега действащата наредба с цел подобряване прилагането.


Дата на откриване: 29.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 14.12.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 декември 2013 г. 20:48:21 ч.
ironhorse

Грешни пари за нова наредба

Уважаеми, помъчили сте се да премахнете недостатъците на Наредба 3/2004, поради заведеното дело срещу нея от мен. Добре сте гледали мотивите, но не сте догледали, даже хич. Първо, имате въпиющи пропуски относно правната материя, които ще запазя за себе си и моите клиенти. Хвала, че написахте дял за прекратяване на работни листа и сте обособили два образеца на работни листа, за признати и за кодове чрез изпитване! Доста Ви изтормозих, нали ?!
Дано Ви пориседнат откраднатите пари за уж новата наредба !
Показателно е, че нямате нито едно мнение от както сте на власт, т.е. никой не признава легитимността Ви, и нежелае да се водят разговори по същество с крадци !
Е, присъединявам се към мнозинството на интелигентните и красивите.