Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Проектът отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приети със Закон за изменение и допълнения на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 98 от 12.11.2013г.) и Закон за изменение и допълнения на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 101 от 22.11.2013г.), и някои редакционни промени.
Направените изменения и допълнения в ЗДДС са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.

Със ЗИД на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 101 от 22.11.2013г.) се въвежда нов специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност. Въвеждането на специалния режим има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данък върху добавената стойност към бюджета, преди да са получили  плащане по извършените от тях доставки  на стоки и услуги от клиентите си. Отчитането на ДДС по специалния режим за касова отчетност, ще позволи на лицата, които го прилагат да отчитат данъка към бюджета при плащането по доставката от техните клиенти. Клиентите на прилагащите режима лица ще могат да упражнят право на данъчен кредит едва при плащането по доставката. Моментът за упражняване на право на данъчен кредит от лицата, които прилагат този режим, също се обвързва с датата на осъществяване на плащането към техните доставчици по доставките, по които са получатели.


Дата на откриване: 3.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 17.12.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 декември 2013 г. 17:24:43 ч.
Proteus

Редакция на чл. 104д, ал.3

Явно това са фактури за получени от лицето, прилагащо специалния режим доставки и в текста "(след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за получени авансови плащания)" следва да пише "данъка на извършени авансови плащания", а не "на получени авансови плащания".

07 декември 2013 г. 11:42:37 ч.
Proteus

Номер на протокол по чл. 104е ал. 3

Записано е, че протокола има "номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава". Изключително неясна дефиниция "съответстващ на номера на фактурата". Ако това означава, че например при издаване на протокол за частично плащане по фактура № 156 протокола също трябва да е с номер 156, то тогава става проблемна номерацията на протокола, ако има второ плащане по същата фактура. По коректно би било ако не се поставя изискване номера на протокола да е "съответстващ на номера на фактурата", а вместо това се въведе изискване в протокола да е посочен номера на фактурата (известието), по която се издава съответния протокол. Аналогично изискване съществува сега за дебитни и кредитни известия.