Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Предложените промени са във връзка с направените изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на приетия Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. и с § 2, от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда. В тази връзка в декларация обр. № 1 се попълват данни за лицата, получаващи обезщетение при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст. С оглед чл. 7, ал. 12 от КСО се въвеждат срокове за подаване на декларация обр. № 6, за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 Предоставя се правна възможност на самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване погасяват. За целта са направени съответните изменения и допълнения в чл. 2а и в приложение № 10 към чл. 2а от наредбата.
Промените, касаещи подаването на данни от работодателите за облагаемия доход и дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, са насочени към оптимизирането и усъвършенстването на този процес. Въвеждат се специални правила за отразяването на данните за дължимия данък в декларация обр. 6.


Дата на откриване: 3.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 17.12.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 декември 2013 г. 18:34:56 ч.
iliyan2011

Понятие "Местоживеене"

На няколко места в наредба се говори за "местоживеене на лицето", в т.ч. за адрес и пощенски код по местоживеене. Не се разбира какво имат предвид вносителите на наредбата - настоящ или постоянен адрес на лицето, или и двата адреса. Предлагам понятието "местоживеене" да се прецизира и замени с настоящ и/или постоянен адрес, по преценка на вносителите.

Илиян Пламенов, Сдружение "Екофорум за устойчиво развитие" - гр. София

05 декември 2013 г. 09:33:12 ч.
harivasilev

Премахнете декларация образец 6 и образец 7!

Когато подавахме декларации обр.1 в НОИ цялата информация за дължимите суми и то по параграфи излизаше автоматично от подадените Д1. От Д6 и Д7 няма никакъв смисъл освен улеснение живота на органите на НАП и усложнение на живота на счетоводителите, собствениците на фирми и останалите граждани. Информацията в тези декларации може спокойно да се взема от Декларация образец 1 автоматично с някои леки промени в декларацията и въпросът със всякакви стотинкови разлики ще се приключи. При приемането на Д1 в системата на НАП в протокола за приемане, системата на НАП може съвсем спокойно автоматично да сметне какви са задълженията и същите да излизат в протокола, за да се види какво се дължи. Ще се харчи по-малко хартия за глупости, ще се намалят административно-наказателните производства за неподадени Д6 и Д7. Ще се облекчи работата на НАП със засичането между Д1 и Д6 - тази дейност просто няма да е необходима и ресурсите на администрацията могат да се насочат в други дейности. Да се въведат еднакви срокове за подаване на декларация 1 за всички видове осигурени. Така както е проекта в момента е зле, особено по отношение на данъка в декларация 6 - административната тежест не се намалява и ограничава, а се увеличава и няма никакво усъвършенстване и оптимизиране на процеса, а вместо 1 декларация трябва да се подават по 2. Ако ще са такива промените, по-добре абсолютно нищо да не се променя.

05 декември 2013 г. 15:44:06 ч.
DMILCHEVA

Има ли разлика между "обсъждане" и "уведомяване" ?

В брой 99 на Държавен вестник от 15.11.2013 г. беше публикувана промяна в
НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29.12.2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Издадена от Министъра на финансите, Обн. ДВ. бр. 1 от 3.01.2006 г., изм. ДВ. бр. 7 от 23.01.2007 г., изм. ДВ. бр. 8 от 25.01.2008 г., изм. ДВ. бр. 3 от 13.01.2009 г., изм. ДВ. бр. 1 от 5.01.2010 г., попр. ДВ. бр. 2 от 8.01.2010 г., изм. ДВ. бр. 11 от 9.02.2010 г., изм. ДВ. бр. 58 от
30.07.2010 г., изм. ДВ. бр. 83 от 22.10.2010 г., изм. ДВ. бр. 6 от 18.01.2011 г., изм. ДВ. бр. 55 от 19.07.2011 г., изм. ДВ. бр. 76 от 30.09.2011 г., изм. ДВ. бр. 5 от 17.01.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 68 от 4.09.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 103 от 28.12.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 45 от 18.05.2013 г).

След направените промени чл. 2, ал. 4 гласи:
„Всяко от декларираните месечни задължения по ал. 2, т. 2 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", от подадените декларация/и образец № 1.“
В допълнителните разпоредби е добавен § 2а според ал. 1 на който „изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" от декларация образец № 1 се определят, както следва:
...
„т.2 - от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски в т. 22 от декларацията, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за фондовете на държавното обществено осигуряване, без размера на вноската за фонд "Трудова злополука и професионална болест"“
В чл. 6 от КСО е регламентирано, че вноските за държавното обществено осигуряване се внасят по фондове, т.е. вноските са за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване“, фонд „Безработица“ и/или фонд „Трудова злополука и професионална болест“ поотделно. Нито в Кодекса за социално осигуряване, нито в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. няма дефиниция за понятието „Вноски за държавното обществено осигуряване“.
Съгласно чл. 7 ал. 2 от Закона за нормативните актове „Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.“
Пак съгласно същия закон - чл.. 15. (1) Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.

Защо Министерски съвет приема и одобрява промени в Наредба Н-8, които противоречат на Кодекса за социално осигуряване, които ще принудят осигурителите или да изчисляват вноските грешно, или да подават невярна информация за дължимите задължения, или да се възползват от чл. 15 ал. 3 - „Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.“ и да започнат да съдят НАП за неприети декларации заради разминавания от дори 1 стотинка?

05 декември 2013 г. 19:29:07 ч.
minius

Заглавие

Отново нормотворство се прави от хора, които са далеч от материята, по която "творят". Ако се попита който и да е практикуващ счетовотител той ще може да посочи поне няколко смислени облекчения. Ето тук - какъв е смисълът от Д6, след като цялата информация се съдържа в Д1?!? Добавете поле за дата на начисляване/изплащане, добавете вътрешен калкулатор да смята дължимата сума и още няколко дреболии и ще имате всичката информация срещу по-малко усилия и главоболия за счетоводителите...

06 декември 2013 г. 17:04:51 ч.
Proteus

Премахнете полета за осигурителни вноски от декларация образец 6

Полетата за дължими осигурителни вноски в декларация обр. 6 са абсолютно излишни след като данните за осигуровките в нея трябва да съвпадат с данните от декларация обр. 1. Единствено трябва да се декларира дата на плащане и дължим данък по ЗДДФЛ