Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Проектът на Наредба № Н-18 е свързан с измененията в ЗДДС, в сила от 22 ноември 2013 година. Според проекта, фискалният бон, регистриращ продажбата на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, ще се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ. Пълното съдържание на фискалната касова бележка ще се съхранява в контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Направено е разграничение между автоматите на самообслужване, чрез които се извършват продажби на стоки (продажба на кафе, сандвичи, играчки и други) и автомати на самообслужване, чрез които се извършват услуги (продажба на валута, заплащане на битови и комунални сметки и други). За облекчение на собствениците на автомати на самообслужване отпада задължението за отпечатване на дневен, месечен и годишен финансов отчет. Дневният финансов отчет се генерира автоматично, без намеса на обслужващ оператор, като се съхранява във фискалната памет и в КЛЕН, без да се отпечатва на хартиен носител.  Продажбите на услуги, като продажба на валута, заплащане на битови и комунални сметки и други, се регистрират и отчитат от фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтери), които се вграждат в автомата, като задължително се издава фискална касова бележка на хартиен носител. Проектът предвижда изискванията да бъдат приведени в действие до 31 януари 2014 г. С проекта се предвижда удължаване на срока за извършване на първоначална проверка на нивомерните измервателни системи с една година. Предложението се налага поради факта, че  Българският институт по метрология (БИМ) не разполага с необходимите еталони и спомагателно оборудване за извършване на тези проверки.


Дата на откриване: 4.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 18.12.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 декември 2013 г. 12:37:08 ч.
Принцеса Лея

Предложения

Във връзка с широко прокламираното желание за намаляване на административната тежест, предлагам от Наредба Н18, да отпаднат текстовете, задължаващи производители и сервизи на фискални устройства да подават ежемесечно справки към НАП, касаещи разчетени фискални памети, съответно започнато/ прекратено сервизно обслужване и издадени свидетелства за регистрация на фискални устройства. Задълженията са разписани в чл. 15, ал.1, т. 9 и чл. чл. 51, ал. 1, а изискванията към формата на файла в приложения 10 и 15. Считам, че с въвеждането на дистанционна връзка и подаване на данни към НАП, тези справки са дублиращи и ненужни.
Отпадане на задължението на всички лица по чл. 3, да отпечатват съкратен отчет на фискалната памет, в седем дневен срок от изтичането на месеца или годината. След като данните за оборотите се предават по установена дистанционна връзка към НАП, съхраняват се във фискална памет, КЛЕН и се отпечатват в края на всеки дневен финасов отчет с нулиране на хартиен носител, допустимо е да не бъдат разпечатвани от собственици на автомати на самообслужване, това изискване е ненужно и нерансостойно спрамо останалите участници в търговския оборот.
Да бъдат прецизирани разпоредбите на чл. 20, относно временното прекратяване на регистрацията на ФУ. В сегашната редакция на Наредбата, съществува възможност регистрация на фискално устройство да бъде прекратена, без да се демонтира фискалната памет. Но тази възможност е описана единствено в приложение 17, на ред "Причина за дерегистрация" и колона три II Прекратяване на дейността, без демонтаж на фискалната памет- причини 9 и 10.
Отпадане на задължителния образец, на заявление при въвеждане в експлоатация на ФУ(Приложение 24)- то не съдържа всички необходими данни за въвеждането в екплоатация и програмирене на данни във ФУ и освен това въвежда архаично изискване за полагане на печата от страна на търговеца и сервиза. Разбира се с цел охраняването на интересите на всички участници в процеса, нека да има изискване за подаване на заявление, но със свободни форма и съдържание.
По отношение на текущия проект- с него се въвежда изискване собствениците на автомати за продажба на всякакви, вкл и развлекателни услуги, да отчитат продажбите чрез ЕКАФП или фиск. принтери. В същото време и за тях важи облекчението да не разпечатват на хартиен носител дн. фин. отчети, а те да се генерират автоматично. Това най малкото означава, че на съществуващите устройства- ЕКАФП и ФПр, трябва да се направят и одобрят програмни модификации, а поставеният караен срок-31.01.2014 е практически недостатъчен. Освен това още в чл. 2 и чл. 3 се съдава някаво противоречие. От една страна чл. 2, а и параграф1,т. 40 от ЗДДС, разграничават фиск. устройство, вградено в автомат на самообслужване(ФУВАС) от останалите видове фискални устройства(ЕКАФП, ФПр, ЕСФП), а от друга чл. 3, ал. 9 задължава лицата, извърващи продажби на услуги от автомати на самообслужване да ги отчитат чрез ЕКАФП и ФПр...вградени в автомата, т. е. отново имаме фиск. устройства, вградени в автомат на самообслужване, които обаче не са ФУВАС, с всички произтичащи от това обстоятелства.
Надявам се предложенията ми да бъдат взети под внимание!