Обществени консултации

Проект на Закон за държавните помощи

Предложеният проект на Закон за държавните помощи е изготвен от Междуведомствена работна група в изпълнение на Заповед на министър-председателя на Република България със задача да изготви предложения за законодателни промени в областта на държавните помощи в срок до 31 декември 2013 г. Важността и броя на предложените изменения и допълнения доведе до необходимост от преработване на проекта съобразно разпоредбите на  чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, а именно изготвяне на проект на нов Закон за държавните помощи и за отмяна на действащия.
В този смисъл, проектът не представя изцяло нова уредба по отношение на държавните помощи. Предложеният проект на нов Закон за държавните помощи концептуално не изменя съществуващият ред. Запазват се съществените моменти, а именно общите положения, правомощията на министъра на финансите и на министъра на земеделието и храните, същността на процедурите, обмена на информация и координация.
Проектът на нов Закон за държавните помощи (ЗДП) е изготвен с цел усъвършенстване и прецизиране на националното законодателство по отношение на процедурите и практиките, наложени от изискванията на европейските регламенти и практики на Съда на Европейската общност в областта на държавните помощи. В тази връзка са направени следните предложения за промяна:
• Въвеждане на специален ред за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна/минимална помощ, предвид очаквано негативно Решение от Европейската комисия по конкретен казус;
• Създават се разпоредби за гарантиране на достатъчен капацитет по планиране, разработване, уведомяване, управление, докладване и контрол на предоставянето на държавни и минимални помощи от страна на администраторите на помощ;
• Подобрява се координацията и контролът върху държавните помощи;
• Терминологично и практическо прецизиране на закона.


Дата на откриване: 9.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 22.12.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 декември 2013 г. 13:26:45 ч.
enherma

тютюн

Дали в обхвата на закона се крие "вратичка" за субсидиране на тютюнопроизводството?