Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Настоящият законопроект е изготвен в изпълнение на Решение № 484/15.08.2013 г. на Министерския съвет за одобряване на Пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест (мярка по т. 9 от приложението). Заедно с това, с проектът се цели постигане на съответствие с Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда.

С настоящия законопроект се прави предложение и във връзка с транспониране на Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета и по-специално на член 30 от директивата, който въвежда нов запис за "тежките горива" към вписване „Нефтопродукти“ в част I от приложение I на Директивата, респ. таблица 1 на Приложение № 3 към ЗООС. Съгласно чл. 31 от директивата, разпоредбата следва да бъде въведена в националното законодателство до 14.02.2014 г. и да се прилага от 15.02.2014 г.


Дата на откриване: 9.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 23.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари