Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Проектът на Закон за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове е изготвен във връзка с изпълнението на пакет от мерки за оптимизация на държавната администрация, разгледан на оперативно заседание на Министерския съвет на 9 октомври 2013 г.
Предвижда се Националният компенсационен жилищен фонд да премине на функционално подчинение от Министерския съвет към министъра на финансите, като работата на управителния съвет на фонда вместо от обособена структура, която е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, да се подпомага от специализирано звено в администрацията на Министерството на финансите.
Предлага се  министерството да бъде правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на фонда. Очакваният резултат от предложените промени е оптимизиране на администрацията и дейността на фонда.
Промените в  Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове не се очаква  да доведат до необходимост от осигуряване и разходване на допълнителни  бюджетни средства.
Законопроектът  не съдържа разпоредби, транспониращи или имащи отношение към актове на Европейския съюз, поради което не се налага  анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
 


Дата на откриване: 10.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 25.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари