Обществени консултации

Проект на Инструкции за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците

Инструкциите са разработени на основание чл. 18, т. 1 от Наредбата за третиране на биоотпадъците.

Основната цел на проекто-документите е да се определят национални технически изисквания към съоръженията за биологично третиране (компостиране и анаеробно разграждане) на биоотпадъците, които не попадат в обхвата на приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда. Въвеждането на единни технически изисквания към управлението на съоръженията и процесите за биологично третиране ще осигурят получаването на висококачествени крайни продукти (компост и ферментационен продукт).

В проекто-документите са разгледани свойствата на материалите (биоотпадъците), подходящи за производство на компост и ферментационен продукт. Описани са изискванията за извършване на входящ контрол при приемането на биоотпадъците на съоръженията за биологично третиране с цел да се осигурят подходящи суровини за получаване на крайни продукти с високо качество. Разгледани са специфични изисквания по отношение на процеса, потенциалните емисии и аспектите, свързани с качеството на процесите, включително управление на качеството и общите изисквания за водене на записи и документиране. Посочени са ключови изисквания към управлението на процесите за намаляване на емисиите на миризми, като са въведени ориентировъчни стойности за добри експлоатационни практики за свеждане до минимум на емисиите на миризми.

Подробно са разгледани всички етапи и зони от процеса (предварително третиране, активно разграждане, узряване, пресяване, управление на инфилтрата (отпадъчните води). Специално внимание е обърнато и на хигиенните аспекти, свързани с унищожаването на патогенните организми и аспектите, свързани със здравето на работниците, работещи на съоръженията за компостиране и анаеробно разграждане.

Инструкциите представляват насоки „стъпка по стъпка“ за прилагане на стандартизирани изисквания за управление на качеството в съоръженията за компостиране и анаеробно разграждане.

Основните резултати от прилагането на инструкциите ще бъдат въвеждане на националните технически изисквания към съоръженията за компостиране и анаеробно разграждане, осигурявайки правилно и безопасно по отношение на околната среда функциониране на съоръженията за биологично третиране и получаването продукти с гарантирано постоянно високо качество, които са безопасни за здравето на хората.


Дата на откриване: 14.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 27.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари