Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 3 декември 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България

Наредба № 18 от 3 декември 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България е издадена на основание чл. 117, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) от министъра на транспорта и съобщенията.

Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 3 декември 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България,  се налага по следните причини:

Във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, (обн., ДВ, бр. 28 от 2013 г.) се усъвършенства законовата регламентацията по отношение достъпа до пазара на пристанищните услуги и регистрацията на пристанищните оператори в Република България.

С приетите промени в чл. 117а и 117б от ЗМПВВППРБ се намали административната тежест върху бизнеса чрез опростяване на процедурата и съкращаване на сроковете за получаване на достъп до пазара на пристанищни услуги, за извършването на които не е необходимо използването на пристанищна територия и/или съоръжения.

Както и досега достъпът до пазара на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 от ЗМПВВППРБ в пристанищата за обществен транспорт с национално значение се предоставя с концесия - в случаите по чл. 117в като избраният концесионер се вписва в регистъра на пристанищните оператори.

В проекта на наредбата е предвидена възможност в регистъра на пристанищните оператори да се вписват и търговци със седалище в друга държава-членка на Европейския съюз, получили достъп да пазара на пристанищните услуги в пристанищата за обществен транспорт.

С промяната на чл. 117б ЗМПВВППРБ е променен режима, включващ провеждането на конкурс и след това регистрация, като е предвидено да се предоставят една или повече пристанищни услуги, за извършването на които не е необходимо използването на пристанищна територия и/или съоръжения. В проекта е предвидено това право да се получава само въз основа на регистрация, след като лицето е установило по безспорен начин, че отговаря на установените в закона минимални изисквания.

Освен изпълнението на тези минимални изисквания в проекта са разписани и специфични изисквания, на които лицето трябва да докаже, че отговаря за да извършва  съответната пристанищна услуга по чл. 116, ал. 3, т. 1 от ЗМПВВППРБ.

В проекта подробно е разписана организацията на дейността по вписване на пристанищните оператори в регистъра. В случай, че операторът получил достъп до пазара на пристанищните услуги е със седалище в друга държава-членка на Европейския съюз, необходимите документи за вписване в регистъра следва да бъдат преведени на български език и легализирани по съответния ред.

При изготвяне на проекта е взет предвид досегашния опит по прилагането на наредбата с цел подобряване на изискванията и ускоряване на процесите по регистрация.

С оглед на изменението на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, считам че действащата Наредба № 18 от 3 декември 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България следва да бъде изменена и допълнена така, че да съответства на настъпилите законодателни промени.

В проекта са намалени сроковете за вписване в регистъра на пристанищните оператори, срокът за издаване на удостоверението за регистрация на пристанищен оператор, както и срокът за уведомяване на пристанищният оператор при констатиране на евентуални непълноти или несъответствия в документите, приложени към заявлението за вписване.

Съкращението на тези срокове е в изпълнение на т. № 218 от Плана за намаляване на регулаторната тежест на бизнеса, приет с Решение на Министерския съвет № 808 от 8 октомври 2012 г. 

Лице за контакти:

Любомир Костов

Младши експерт в дирекция „ИД”, ИА „Морска Администрация”

тел: 02/9304084

email: lkostov@marad.bg


Дата на откриване: 16.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари