Обществени консултации

Проект на ПМС за отменяне на Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани биф

Проекта на ПМС за отменяне на Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, приета с ПМС № 50 от 9.03.2006 г. се налага, поради разработването и влизане в сила на нова Наредбата за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили. Новата наредба е разработена на основание чл. 43, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (обн, ДВ, бр.43/2012г.),  чрез който в българското законодателство се транспонира Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви и следва да бъде издадена от министъра на околната среда и водите, съгласувано с министъра на регионалното развитие и министъра на здравеопазването.


Дата на откриване: 17.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 10.1.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари