Обществени консултации

Проект на Наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

Предложеният проект на нова Наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл.103а, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове, съгласно която за целите на осъществявания от митническите органи контрол, министърът на финансите издава наредба, с която определя специфичните изисквания и контролът върху средствата за измерване на акцизни стоки.
Предложеният проект на нова Наредба има за цел от една страна намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса, а от друга страна осъществяване на ефективен контрол от митническите органи върху въвеждането, производството, складирането и извеждането на акцизни стоки от данъчен склад или от друг обект.
С проекта е предложена отмяна на действащата Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки.
 


Дата на откриване: 21.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 3.1.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 декември 2013 г. 13:29:00 ч.
EmiliaPanayotova

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Мотивите ни за отмяна на действащата наредба и промяна на публикуваната за обществено четене наредба са следните:

1. Към момента не се прави разлика между АСО и оперативна система за работа, като продължава да съществува изискване единствено към „Лукойл България” ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за предоставяне на достъп до оперативната си програма „Tank Master - net”. Освен дискриминационна, тази мярка води и до допълнителна финансова тежест за двете дружества, като същевременно затруднява нормалната стопанска дейност. Отделно от това местата за съхранение се намират м/у входящи и изходящи точки за контрол.
Предложение за текст в Наредба № 3:
Създава се чл. 3, ал. 1, т. 7 със следния текст:
„“АСО” – автоматизирана система за отчетност е система за отчитане на съхраняваните, въведените и изведените акцизни продукти.”

31 декември 2013 г. 13:30:14 ч.
EmiliaPanayotova

Втори мотив

2. Към момента в данъчните складове са поставени митнически пломби на всевъзможни места, намиращи се м/у входящи и изходящи точки за контрол, без мотив и единствено по усмотрение на съответния митнически служител. Наличието на тези пломби и необходимостта от осъществяване на периодични дейности по ремонт и поддръжка на данъчните складове изисква постоянно присъствие на митнически служители в обектите на складодържателите, което е свързано със значителни разходи, предвид преустановяване на дейността за периода на подмяна на съответната пломба. В тази връзка имаме следното предложение за промяна в Наредба № 3:

31 декември 2013 г. 13:30:29 ч.
EmiliaPanayotova

към втори

Създава се чл. 48, ал. 4 със следния текст:
„Нивомерните измервателни системи към калибрираните съдове/местата за съхранение на енергийни продукти и вътрешните технологични тръбопроводи, чрез които не се осъществява търговска дейност (въвеждане/извеждане) и се намират м/у входящи/изходящи за данъчния склад точки за контрол не подлежат на задължително пломбиране.”.

31 декември 2013 г. 13:30:43 ч.
EmiliaPanayotova

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

3. В новата редакция на наредбата е предложено местата за производство на енергийни продукти да бъдат оборудвани със средства за измерване и контрол, което на практика означава монтиране на нови измервателни системи между точките за измерване на вход и изход. Към мотивите на Наредбата не са публикувани аргументи за подобно ново изискване, като липсва и оценка за въздействието на това ново условие върху бизнеса. Монтирането на подобни системи само в рамките на данъчните складове на дружествата ще доведе до разходи за над стотици милиона лева и неминуемо ще наложи промени в производствените практики както на нефтопреработвателните заводи, така и на пласментно-снабдителните бази.

31 декември 2013 г. 13:31:28 ч.
EmiliaPanayotova

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Предложение за промяна в Наредба № 3:
В Глава шест ( Раздели II,III, IV,V и VI) да се заличи думата „производство” особено в ал. 1, т. 1 на чл. 33, 35, 37 и 39. В сега действащата наредба, такова изискване не съществува.
4. В чл. 6, ал. 1, т. 4 е оставено изискването към лицата да осигуряват резервно средство за измерване в случай на авария. Подобно изискване означава, че икономическите оператори следва да поддържат резерв от измервателни системи на стойност десетки милиони левове, предвид факта, че измервателните уреди се произвеждат по поръчка и за дълъг период от време. В тази връзка имаме следното предложение за промяна в Наредба № 3:
Чл. 6, ал. 1, т. 4 се изменя по следния начин:
„Да осигурят резервно средство или резервен метод за измерване и контрол в случай на повреда/авария на монтираното средство за измерване и контрол и незабавно да уведомят компетентното митническо учреждение, а до ремонтирането /отстраняването на аварията на средството за измерване и контрол, извеждането и въвеждането на акцизни стоки от/в обекта се извършва в присъствието на митнически служител и независима инспектираща организация. Съставя се Протокол за проточените количества акцизен продукт от независимата инспектираща организация.”
5. Да отпадне изискването при осъществяване на метрологични проверки, изведените количества да се връщат в данъчния склад.
Мотив: Към момента (твърде често), при осъществяване на метрологични проверки, изведеното от склада количество се връща обратно в обекта по искане на митническите органи. Тази дейност не е регламентирана в наредбата и създава условия за различни тълкувания и различни действия от страна на митническите органи, въпреки че метрологичните проверки се осъществяват в присъствието на метролог и инспектори на независима инспектираща организация. Извеждането, обратното въвеждане и повторното извеждане на продуктите, освен възпрепятстване на нормалната търговска дейност води и до значителни финансови загуби, особено при товаренето на танкери.
Предложение за текст в Наредба № 3:
Създава се чл. 51, ал. 4 със следния текст:
„В случаите на извършване на метрологична проверка, включително и на настройка, техническо обслужване на измервателните системи, за целите на които е необходимо реално извеждане или въвеждане на енергийни продукти в/от данъчен склад, както и демонтиране на пломби или холограмни стикери, измерването на количествата на изведени/въведени енергийни продукти се извършва и удостоверява от независима инспектираща организация в присъствието на митнически служители”.

31 декември 2013 г. 13:37:57 ч.
EmiliaPanayotova

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Вероятно поради технически причини, не успях да сложа в коментари на един път целия текст за мотивите които имаме за промяна на Наредба 3.
Същите са изпратени на служители от Агенция Митници и чрез официално писмо.
Наблюденията ни в последните 3 години показа, че Наредбата оказва негативно влияние върху икономическите оператори и митничските органи, в т.ч. с всичките си формалности.
С проекта на Наредбата е предложена отмяна на действащата Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, като по долу изпратихме своите мотиви и предложения!

От името на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД и от свое име Ви желая успешна и ползотворна Нова 2014 г!