Обществени консултации

Проект на Стратегия за намаляване на риска от бедствия

Република България често е засегната от природни или причинени от човека бедствия, чиито социални и икономически последици могат да оказват значителен неблагоприятен ефект на нейното развитие и икономически растеж, поради което намаляването на риска от бедствия е от изключително важно значение за устойчивото развитие на страната.

В предстоящите десетилетия се очаква промените в климата да доведат до нарастване на честотата и интензитета на опасностите, както и на увеличаването на риска от тях. По-честите и силни бури и наводнения, както и дълготрайните засушавания и опустошителни горски пожари могат да окажат значително вредно въздействие върху съществуващите възможности на обществото след подобни опасни събития. Поради тази причина и поради сложността и обхватът на бедствията е необходимо обединяване на усилията на всички отговорни институции и активното им включване в дейностите за намаляване на риска от бедствия, което се очаква да доведе до значително намаляване на човешки, социални, икономически и природни щети и загуби.

През последните години намаляването на риска от бедствия се превърна в световен приоритет. Доказателство са документите, приети от страните-членки на Европейския съюз, както и Рамката за действие Хиого 2005-2015 на ООН “Да изградим устойчивост на нациите и обществата към бедствия”, която приканва и определя всяка една страна за отговорна да създаде Национална платформа и Стратегия за намаляване на риска от бедствия.

В тази връзка и следвайки промените в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) от 2011 г. бе създаден Консултативен съвет за подпомагане на Министерския съвет на Република България при формиране на държавната политика в областта на намаляването на риска от бедствия, който изпълнява функциите на Национална платформа. Съгласно ЗЗБ е възложено на Министерския съвет да приеме Стратегия за намаляване на риска от бедствия.

Стратегията има за цел да очертае съгласувана рамка за определяне на стратегическите приоритети за действие за намаляване на риска от бедствия и да подпомогне изпълнението на мерките за тяхното осъществяване на национално, областно, общинско и обектово нива. Стратегията ще спомогне още и за идентифицирането и приоритизирането на конкретни области за трансгранично и регионално сътрудничество и ще гарантира решаването на проблемите координирано, с перспектива за развитие на дългосрочен капацитет.

Стратегията за намаляване на риска от бедствия има обхват на действие до 2020 г.


Дата на откриване: 10.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 24.1.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари