Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ПМС ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЕКТИТЕ ОТ ХИДРОМЕЛИОРАТИВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБСЛУЖВАЩА ТЕХНИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Изменението на Наредбата е част от изпълнението на мeрки № 19, 20 и 133 от Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 8 октомври 2012 г.

То е и част от мерките /мярка 133/ от Плана за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г., приет с Решение № 235 на Министерския съвет от 23 април 2010 г.

Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението е подзаконов нормативен акт, издаден на основание чл. 47, ал. 1 от Закона за сдруженията за напояване. В тази връзка промените в нея са инициирани след окончателното приемане на “Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Р България”, приета с Решение на 41-то Народно събрание на Република България от 21 ноември 2012 г.

Предложените промени имат за цел намаляване на изискуемите документи от страна на сдруженията за напояване, опростяване на процедурата по предаване на обектите от хидромелиоративната инфраструктура.

Разработения нов Проект е съобразен с препоръките на мярка № 133 от Плана за действие, за максимално опростяване на терминологията и намаляване на сложността на нормативните разпоредби.


Дата на откриване: 14.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.1.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари