Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища определя техническите изисквания към устройството и оборудването на плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища, с цел подобряване условията за безопасност на корабоплаването.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища въвежда изискванията на Директива 2012/48/ЕС на Комисията от 10 декември 2012 г. за изменение на приложенията към Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (ОВ L 6 от 2013), Директива 2012/49/ЕС на Комисията от 10 декември 2012 г. за изменение на Приложение II към Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (ОВ L 6 от 2013), чл. 11 от Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260 от 2008) и Директива 2013/49/ЕС на Комисията от 11 октомври 2013 година за изменение на приложение II към Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (ОВ L 272 от 2013).

            Новите Директива 2012/48/ЕС и Директива 2012/49/ЕС гарантират, че удостоверението на Общността за корабоплаване по вътрешни водни пътища и удостоверението за корабоплаване, предоставяно в съответствие с Регламента за инспекция на плавателни съдове по река Рейн, се издават на основата на технически изисквания, които гарантират еквивалентно ниво на безопасност като се избягва нарушаването на конкуренцията. Директива 2013/49/ЕС осигурява, че нивото на защита на физическите лица по отношение на обработката на техните лични данни в процеса на идентифициране на плавателния съд отговаря на изискванията, установени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. С оглед на това директивите предвиждат изменение на:

 

            1) Приложение II към Директива 2006/87/ЕО.

            2) Приложение VII към Директива 2006/87/ЕО.

            3) Приложение IX към Директива 2006/87/ЕО.

Член 11 от Директива 2008/68/ЕО отменя чл. 6 от Директива 2006/87/ЕО. Съгласно чл. 6 от Директива 2006/87/ЕО, всяко плаващо средство, притежаващо удостоверение, издадено в съответствие с Регламента за превоз на опасни товари по река Рейн (ADNR), може да превозва опасни товари през територията на Общността при условията, посочени в удостоверението.

 Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища предвижда изменения и допълнения на:

            1. Основния текст на Наредбата;

            2. § 1 от Допълнителните разпоредби;

            3. Приложения № 2, 3, 3а, 4, 6 и 7, както и създаване на Приложение № 9, 10 и 11.

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища определя Изпълнителна агенция „Морска администрация” като компетентен орган. Съгласно предлаганите промени техническата служба е организация, оправомощена от Изпълнителна агенция „Морска администрация” по реда на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Обн. ДВ. бр. 104 от 27 Декември 2011 г.) да извършва типовото изпитване. Предвиденото изменение на чл. 238 и чл. 266 е в сила до 1 декември 2016 г., след тази дата изискването отпада.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бе публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Лице за контакт:

Силвина Бакърджиева
Старши експерт в ИА „Морска администрация”
тел. 02/930934
e-mail: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg


Дата на откриване: 16.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.1.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари