Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на ПМС 334 от 2011 г. за българските неделни училища в чужбина

Предложените изменения са във връзка с възникнали предизвикателства при реализиране на дейностите по ПМС № 334/2011 г. за българските неделни училища в чужбина, предвид извършения анализ на мониторинга в българските неделни училища в чужбина и необходимостта от актуализиране на част от процедурите, както в текстовете на самият акт, така и в неговите преходни и заключителни разпоредби.

Предвид разширяването на политиката за обучение по български език в чужбина и потребностите на все по-широк кръг граждани да изучават български език се предлага в българските неделни училища в чужбина да се организира обучение за лицата с българско съзнание, трайно или временно живеещи извън Република България.

Във връзка с необходимостта от продължаване на утвърдилата се практика за функциониране на българските училища към посолствата на Република България, с оглед по-навременния и ефективен контрол, който осъществяват дипломатическите представителства по места и по-качественото обучение, предвид  спазването на нормативните изисквания по отношение на образователно-възпитателния процес в проекта на постановление е предложено обучението в българските неделни училища в чужбина да се осъществява и към дипломатическите представителства на Република България в чужбина, освен към организации на българи, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава, към Български православни църковни общини, включително и към Славянобългарския манастир "Св. Вмчк. Георги Зограф" - Атон, Гърция.

Разширяват се дейностите, които могат да се финансират и подпомагат методически от Министерството на образованието и науката, а именно: българските неделни училища да могат да извършват освен подготовка по български език за децата от предучилищна възраст и подготовка на кандидат - студенти за прием в български висши училища по български език и литература, по история и по география на България.

Във връзка с реализиране на целите на образователната политика за младите българи зад граница, свързана с популяризиране на българския език и предвид осигуряване на достъп до обучението по родния език, предлагам българските неделни училища по смисъла на ПМС 334/2011 година да могат да организират освен дневна форма на обучение, и дистанционна форма на обучение при условия и ред, определени със заповед на министъра на образованието и науката.

Предвид постигане на по- голяма прозрачност и систематичност с оглед засиления обществен интерес в Постановлението е предвидено издадените удостоверения за проведено обучение в българските неделни училища зад граница да се въвеждат в Регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина като основни данни и сканирани изображения.

С оглед осъществяване на по-ефективна финансова регулация в предложеното изменение размерът на предоставяните средства се диференцира в зависимост от ценовото равнище в различните страни, формата на обучение, броя на училищата на определената територия и други обективни фактори, определящи различия в разходите или свързани с политиката за финансово подпомагане на неделните училища. Предвидени са уточнения по отношение на сроковете, в които се превеждат одобрените средства.


Дата на откриване: 24.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.2.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 януари 2014 г. 13:27:52 ч.
Sierra

За какво точно отиват парите

Процедурата по предоставянето на финансови средсва за българските училища в чужбина не е много ясна. Неясно е как се решава каква сума да бъде отпусната (не само на брой ученици) и как се разбира какви дейности ще бъдат развивани. С Националната програма "Роден език и култура зад граница", с проектния принцип, поне има яснота за какво точно се дават парите.

28 януари 2014 г. 10:16:15 ч.
slugitel

Норматив

Мисля, че трябва да се даде възможност и на министерство на образованието да учавства в извънкласни дейности, свързани със съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура на българите в чужбина, а не тази дейност да е оставена на самосъзнанието на самите българи в чужбина. Те трябва да чувстват подкрепата на страната не само като финансова такава, но и подкрепа на българщината. То може да обявява в неделните училища сформиране на групи за фолклор, народни танци и при наличие на достатъчен интерес да обяви конкурс в България за набиране на хореографи със съответната компетентност или обществени поръчки за провеждане на тази "образователна услуга" от субекти, занимаващи се с подобна дейност, както и свои преподаватели, осъществяващи дейност по различни проекти. Като извънкласна форма изпращането на такива специалисти, обучени в България би имало далеч по-голям ефект за запазване на националното самосъзнание, дори като факт на съществуващ мост между страната на пребиваване и България, като за целта може да бъде финансирано от бюджета на Министерство на образованието , както и от лични средства на желаещите подобно обучение българи в чужбина.
Би могло да организира ваканции в България на ученици от неделни училища с водене на обучения по съхраняване на българската самобитност и култура, за затвърждаване на езика и познанията за страната, с атрактивни посещения на исторически места в родината. Биха се получили сборни групи от ученици, живеещи в различни краища на света, което би заздравило връзките между българите по цял свят.

Когато се планират средства за обучение и извънкласна дейност на българи в чужбина, трябва да се формира бюджет и за собствено участие на министерство на образованието, като за целта е наложително по-ефективното разпределение на средствата.


Сумите за обучение се определят като определен норматив за дете/ученик за провеждане на обучение и извънкласна дейност съгласно чл. 12, ал.1 т.2 се умножава по броя на децата/учениците в училището за съответната учебна година. На практика сумите се определят на база списъчния брой на учениците/обучаваните, без да се отчита месеците на обучение. Т.е. ако един ученик е бил обучаван само един месец, не следва за него да се получава сума за цялата учебна година. Трябва да съществува възможност да се отчита действителният брой месеци обучение за конкретния ученик, или сумите да се определят на база средносписъчен брой ученици в учебната година, като преизчисляването да става в сроковете по чл. 13.

05 февруари 2014 г. 13:27:43 ч.
Владимир

Пари на вятъра или по скоро пари за финансиране разходките на чиновници в чужбина!!!

Пари на вятъра или по скоро пари за финансиране разходките на чиновници в чужбина!!!

Това ми е мнението!
факт е, че не бих си пуснал децата на неделно училище пък било и то БЪЛГАРСКО!!!
Основанието ми е, че децата ходят през цялата седмица на училище и събота и неделя са дни за почивка! Достатъчно много е през седмицата!
Би следвало да ми повярвате и двете ми деца ходят на училище в чужбина!!!

Факт е, че това е безмислено, децата имат своята социална среда и тя е в училище!! Шестият и Седмият ден от училище са за възпитание в семейина обстановка и почивка!

Абсолютно нерационално разходване на средства!

Някой си мисли, че не е Национално отговорно???
Напротив...така е редно, ДЕТЕТО Е САМО ДЕТЕ, НЕ Е ПРЕДМЕТ НА УПРАЖНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ГОРДОСТ!!!
Има далеч по други способи - теарти, културни програми, кръжоци, спортни събития ...това обединява емигрантите, но това е приоритет на ПОСОЛСТВОТО...стига харчлъци за ГЛУПОСТИ..