Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗХ, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки

С наредбата се урежда процедурата по утвърждаване от ДКХ на списък с лаборатории, с произход от Република България и други държави членки на Европейския съюз, държави – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, които могат да извършат изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване с цел експлоатирането му на територията на Република България. В тази връзка една от основните промени предложена с проекта е редуцирането на документите, които се подават до Държавната комисия по хазарта в производството по включване на лаборатория в списъка.  Предвижда се отпадане на задължението за лабораториите, които подават заявление за включване в списъка, да предоставят на Държавната комисия по хазарта данни за адреса на помещението, в което ще се извършва изпитване на оборудването и образци на документите за резултатите от изпитването, с изрично описано в наредбата съдържание. Всички тези данни, подавани като приложение към заявлението до Държавната комисия по хазарта, са ненужни предвид гаранциите, които дава сертифицирането на лабораторията по ISO/IEC 17025.


Дата на откриване: 28.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.2.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 февруари 2014 г. 15:33:59 ч.
BTAMOGI

Заглавие

Коментар

11 февруари 2014 г. 15:34:37 ч.
BTAMOGI

Заглавие

/home/user/Stanovishte_BTAMOGI_Proekt_Naredba_Laboratorii.pdf