Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор

Законът за вътрешния одит в публичния сектор е приет през 2006 г. във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз. Въведеният със закона модел на вътрешен одит в публичния сектор е продължение на реформата в тази област, започнала през 2000г. и отговор на изисквания и препоръки на Европейската комисия.
С цел да се подпомогне изграждането и укрепването на вътрешния одит в публичния сектор, законът предвижда задължителни нормативи за минимална численост  на звената за вътрешен одит, определена съобразно размера на бюджета на организацията. Този подход за определяне на минимален праг на численост към настоящия момент е пречка за ръководителите на организации да определят в пълна степен необходимия брой вътрешни одитори. Ограничението има негативен ефект, особено когато продължително време съществува разлика между утвърдената численост и реално назначените одитори. Продължително незаетите щатни бройки за одиторски длъжности (за повече от година) показват, че няма необходимост от покритие на функцията с персонал, извън реално назначения. По данни, получени във връзка с изготвянето на Консолидиран доклад за състоянието на вътрешния контрол за 2012 г., на централно ниво в министерства, други първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет, трайно свободните щатове за вътрешен одит са 50 бр.  Поради ограниченията в сега действащата редакция на  закона, тези свободни бройки не могат да се използват за изпълнение на други функции или за съкращение, когато това е необходимо.
Предлаганите изменения в закона имат за цел оптимизиране на капацитета на вътрешния одит в публичния сектор.


Дата на откриване: 29.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.2.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари