Обществени консултации

Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони

Съгласно чл. 60а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя с наредба условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони. В изпълнение на цитираната разпоредба е изготвен проект на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, а Наредба № 53 от 2.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата се предлага да бъде отменена.

В глава първа на проекта - „Общи разпоредби” са регламентирани въпросите на приложното поле на наредбата – условията и реда за постигане на сигурността на морските кораби, плаващи под българско знаме, морските пристанища, морските пристанищни съоръжения и пристанищни райони на Република България, както и начините на тяхното постигане. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен като орган, който ръководи, координира и контролира дейностите по сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони. Министърът осъществява своите правомощия чрез ИА „Морска администрация”. Министърът със заповед определя реда за създаването, обработването, съхраняването, копирането, предоставянето, ползването и контрола по прилагането на оценките и плановете за сигурност на пристанищата и пристанищните райони, както и документите, свързани с извършването на проверки по тяхното прилагане. Уредени са въпросите на отношенията с Европейската комисия и Международната морска организация. Регламентиран е статутът на Съвета за морска сигурност, неговия състав и разпределението на задължения между членовете му. Съветът се председателства от министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията. Регламентирани са задълженията,  функциите и задачите на отделните ведомства, които имат отношение към постигането на сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони. Регламентирани са също така и функциите на отделните ведомства,  начинът на координиране и действията при операции по предотвратяване и ликвидиране на възникнали заплахи за сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения.

В глава втора и трета от проекта на наредба са уредени въпросите, свързани с декларацията за сигурност на кораба и задълженията на корабопритежателя по отношение на сигурността на корабите.

В глава четвърта на проекта са регламентирани въпросите на сигурността на кораба – нивата за сигурност на кораба, оценката на сигурността на кораба, корабния план за сигурност. Регламентирани са статутът и задълженията офицера по сигурността на компанията  и офицера по сигурността на кораба, както и провеждането на обучение, тренировки и упражнения на екипажа на кораба по сигурността.

В глава пета на проекта за наредба са регламентирани въпросите на сигурността на пристанищата и пристанищните райони, а именно: нивата на сигурност на пристанищата и пристанищните райони, оценката на сигурността на пристанището, плана за сигурност на пристанище, органа за сигурност в пристанището, офицера по сигурността на пристанището.

Уредени са също така и въпросите, свързани с плана за сигурност на пристанищен район, органа по сигурността на пристанищен район, офицера по сигурността на пристанищен район както и провеждането на обучение, тренировки и учения по сигурността на пристанището и пристанищния район.

В глава шеста на проекта са регламентирани въпросите, отнасящи до  прегледите на кораби,  а също така и издаването и заверката на международно свидетелство за сигурност на кораба и временно международно свидетелство за сигурност на кораба. Уредено е и издаването на удостоверение за съответствие на пристанището.

В глава седма са уредени статутът, правомощията и начинът на упълномощаване на признатите организации по сигурността на корабите пристанищата и пристанищните райони.

В глава осма е създаден ред, изисквания и мерки за контрол за постигане сигурност в пристанищата, за които съгласно международните документи и действащото българско законодателство не беше задължително създаване и поддържане на режим по сигурността. Това са всички пристанища на река Дунав, както и яхтените, рибарските и пристанищата със специално предназначение на море. Регламентирани се процедури и други необходими мероприятия, осигуряващи устойчива работа на тези пристанища при заплахи или инциденти свързани със сигурността.

В глава девета се съдържат административно-наказателни разпоредби за наказване на нарушения, свързани с режима за сигурност на корабите, пристанищата и пристанищните райони.

Проектът на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони се отличава от Наредба № 53 от 2.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата основно в частите, отнасящи се до сигурността на пристанищата и пристанищните райони, както и по отношение конкретизирането на някои от общите изисквания към държавите-членки на Европейския съюз, посочени в Директива № 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно повишаване сигурността на пристанищата и изисквания от Глава XI-2 „Специални мерки за засилване на морската безопасност” на Международната конвенция за безопасността на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена (SOLAS) и Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) от нея.

Създаденият нов правен режим, определящ условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони  се налагат и поради следните обстоятелства:

            1. Предложеният проект на наредба е съобразен с разпоредбите на Директива № 2005/65/ЕО и е въведено понятието пристанищен район, както и начините за неговото обособяване като определена зона от земя и вода с граници, определени от държавата-членка, в която са разположени инфраструктура и оборудване, проектирани за улесняване на морските транспортни операции, която зона обхваща едно или повече пристанищна, оперирани от съответните пристанищни оператори - търговски дружества, заедно с общите подходи и рейдовете към тези пристанищни съоръжения, а Глава XI-2 на конвенция SOLAS и ISPS Code (респективно Регламент (ЕО) № 725/2004, тъй като ISPS Code е част от него) се отнасят до регулиране на сигурността в рамките на едно пристанище, оперирано от един пристанищен оператор и засягат мерките за сигурност само в това пристанище. В представения проект на наредба се прави разлика между понятието „пристанищен район” (port) по смисъла на Директива № 2005/65/ЕО и понятието „пристанище” (port facility) по смисъла на  ISPS Code, като се употребява само термина „пристанище”, поради което не са разписани  изискванията към  пристанищните райони.  Това несъответствие с директивата и ISPS Code (респективно Регламент (ЕО) № 725/2004, тъй като ISPS Code е част от него) води до неточно прилагане на двата документа, което оказва влияние и на контрола по спазване на изискванията им.

            2. С проекта на наредба се постига координация на мерките, предвидени в Директива № 2005/65/ЕО, с мерките, предприети по прилагането на Глава XI-2 на конвенция SOLAS и ISPS Code (респективно Регламент (ЕО) № 725/2004, тъй като ISPS Code е част от него).

С проекта на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони се въвежда в българското законодателство Директива № 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година, относно повишаване сигурността на пристанищата. Проектът съответства на разпоредбите на Директива № 2005/65/ЕО, както е видно от приложената таблица за съответствие с нормите на Европейското право.

Работна група 9  „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси разгледа и изрази положително становище по проекта.

Предложеният проект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не е приложена финансова обосновка.

В съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Постановление на Министерския съвет и докладът към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Проектът на Постановление е съгласуван в съответствие с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като направените бележки и предложения са отразени, съгласно приложената справка.

Лице за контакти:
Любомир Костов
Mладши експерт в дирекция „Инспекционна дейност”
ИА "Морска Администрация"
тел. 02/9304084
e-mail: lkostov@marad.bg


Дата на откриване: 15.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.3.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари