Обществени консултации

Проект на Концепция за осигуряване прилагането на чл. 9 от Конвенцията на ООН

Проектът на Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност“ от Конвенцията на ООН представлява преглед и анализ на действащите законови разпоредби и нормативни изисквания по отношение на осигуряването на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания. Определени са мерки за подобряване и/или допълване на конкретни закони и наредби от законодателството на Република България в краткосрочен и в дългосрочен план. Целта е създаване на по-добра правна рамка с оглед подобряване на достъпността на средата в нашата страна за всички хора, не само за хората с увреждания, и създадаване на необходимите условия за изпълнение на изискванията на чл. 9 от Конвенцията, като на хората с увреждания се осигури достъпна архитектурна среда за равноправното им участие във всички аспекти на живота.

            С концепцията са идентифицирани три основни направления, в които трябва да се вземат конкретни мерки за подобряване на нормативните изисквания и на механизмите за контрол. Това са: устройството на урбанизираните територии; инвестиционният процес при проектирането, строителството и въвеждането на строежите в експлоатация; осигуряването на достъпна архитектурна среда за съществуващи сгради и съоръжения в експлоатация.


Дата на откриване: 20.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 6.3.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 февруари 2014 г. 11:41:17 ч.
slugitel

Относно съществуващите обекти

Съгласно концеприята предписанията за обекти, получили разрешителни за ползване по Наредба № 1 от 2003 г. следва да имат не задължителен, а стимулиращ ефект. Считам, че много ясно трябва да се разграничат отговорностите на ползвателите на сгради, получили разрешение за ползване по реда на същата тази наредба като изричен текст и да не съществува никакво двусмислие в закона и основание за предприемане на производства по закона за защита от дискриминация. Очевидно е, че обекти с площ до 10-15 квадратни метра, получили разрешение за ползване като търговски обект /каквито представляват повечето квартални гаражи, преустроени като магазини, апартаменти в жилищни кооперации , преустроени в магазини/ и др. подобни, не могат да отговорят на изискванията за достъпна архитектурна среда по смисъла на ЗУТ, тъй като в подобна квадратура след разполагане на търговското обзавеждане и стоката е невъзможен достъп на колички , в т.ч. и на детски колички. При положение, че законът е допуснал съществуването на подобни обекти, то трябва да ги освободи от отговорността им за създаване на достъпна архитектурна среда, каквато очевидно е невъзможна при зададеностите на строителството. Това трябва да бъде разписано недвусмислено, тъй като доста често безработни майки злоупотребяват с това право и предявяват претенции пред Комисията за защита от дискриминация, която от своя страна задейства процедура и тормози малките фирми по представяне на документи в този смисъл. Абсолютно трябва да се забрани нормативно за в бъдеще гаражите да бъдат преустройвани на търговски обекти и да им се променя предназначението, но съществуващите обекти трябва да бъдат уредени законово по отношение на тези изисквания. Наличието на текстове като може би, нямат задължителен характер и прочие, които дават възможност да се вихри въобръжението на административни и контролни органи често преминават в произвол над дребни търговци. Ангажимент на държавата е да осигури защитата на всеки интерес и на всички субекти, не само на държавната администрация

06 март 2014 г. 16:27:00 ч.
bapid

С Т А Н О В И Щ Е на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения подкрепя инициативата на Министерство на инвестиционното проектиране за разработване на Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност” от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по отношение на достъпността на архитектурната среда.

Считаме, че предприемането на стъпки за гарантиране на достъпна среда за хората с увреждания, е необходимо да бъде междусекторен процес, който обединява всички отговорни институции и заинтересовани страни. Това ще осигури решаване на проблемите относно достъпността, така както са предвидени в самия чл. 9 от Конвенцията.

Съгласно проекта на Обща препоръка на ООН по прилагането на чл. 9 от Конвенцията, осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания следва да обхваща също така и адаптиране във формат лесен за четене на информацията във връзка с предоставянето на публични и частни услуги, осигуряване на форми за подкрепа като асистенти и посредници, водачи, четци, професионалисти, владеещи алтернативна комуникация, използването на голям и лесно четим шрифт, снимков материал, знаци и пиктограми, изграждане на капацитет на държавните институции за комуникация с хора с интелектуални затруднения, с оглед осигуряването им на достъп до публични услуги и обществена информация (според посочените в чл. 9 стандарти). Без осигуряване на тези стандарти е невъзможно обезпечаването на другите права, посочени в Конвенцията.

Според нас по същество документът не съдържа мерки, които гарантират достъпност на информацията и комуникацията с държавни и местни институции и доставчици на обществени услуги. Не става ясно в кой документ на правителството ще бъдат изпълнени тези ангажименти.
Предлагаме Концепцията за достъпност съгласно чл. 9 от Конвенцията да включва и мерки за достъпна информация за хората с интелектуални затруднения – текстове в лесен за четене формат, пиктограми, въвеждане на алтернативна форма на комуникация. За целта, считаме че е необходимо в Концепцията да бъдат заложени мерки, които да предвиждат изменения във всички нормативни актове относно изискванията, на които трябва да отговаря информацията.