Обществени консултации

Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

Във връзка с влизане в сила на промените в Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (конвенция STCW) от 2010 г., както и с влизането в сила на Морската трудова конвенция от 2006 г. е необходимо да се изготви нова наредба, с която да се уредят въпросите за определяне на изискванията за здравословна годност и за медицинското освидетелстване и преосвидетелстване на морските лица.

 

Промените в конвенция STCW са отразени и в Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2008/106/ЕО от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица. С приемането на Директива 2012/35/ЕС за страните членки на ЕС стават задължителни промените  на конвенция STCW от 2010 г.

 

Действащата Наредба за медицинско и психофизиологично освидетелстване на кандидатите за работа, преосвидетелсване на работещите в търговския флот и океански риболов, издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на транспорта от 1991 г. (необнародвана) е остаряла по отношение както на организацията на медицинските прегледи и регистрация, така и по отношение на медицинските норми, които не съответстват на нормите на конвенция STCW, Директива 2012/35/ЕС, Морската трудова конвенция и Ръководството на Международната морска организация и Международната организация на труда за медицинските прегледи на морските лица.

 

При изготвяне на проекта на наредбата е взета предвид спецификата при определяне на здравословната годност на морските лица и необходимостта от специфични знания и квалификация на лекарите, които ще осъществяват освидетелстването на морските лица.

 

В проекта на наредбата е взета в предвид и препоръката на Морската трудова конвенция по отношение на ограничаване броя на лекарите, даващи заключение за възможността на морското лице да заема конкретна длъжност на кораб в зависимост от здравословното му състояние.

 

Предвидено e медицински прегледи за установяване на здравословна годност на морските лица да се провеждат в многопрофилните транспортни болници - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и създадените към тях диагностично-консултативни центрове и медицински центрове.

 

Медицински прегледи за установяване на здравословната годност на морските лица могат да се провеждат и в други диагностично-консултативни центрове и медицински центрове, при условие, че отговарят на изискванията на наредбата и разполагат с необходимите лекари, които да извършват прегледи на морски лица, като е предвиден и съответният ред за регистрацията им.

 

Предвидено е задължение на лечебните заведения да подържат електронно медицинско досие за всяко конкретно морско лице, което да бъде достъпно чрез интернет връзка от всяка точка на света. Електронното медицинско досие ще позволи от всяка точка на света, където морското лице евентуално постъпи за лечение, да може да се видят неговата медицинска история и заболявания.

 

В проекта подробно е разписана организацията на провеждане на медицинските прегледи на морските лица и критериите за оценка на тяхната здравословна годност. Създадена

е възможност за обжалване на резултатите от освидетелстването пред Транспортната областна лекарска експертна комисия и пред Транспортната централна лекарска експертна комисия.

 

Проектът на наредба е съобразен с действащото законодателство в областта на здравеопазването, включително със Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към министерството на транспорта (Обн. ДВ бр. 59 от 3 юли 2001 г.).

 

Проектът на наредба също така е съобразен с Ръководството на Международната морска организация и Международната организация на труда за медицинските прегледи на морските лица. Възприета е предложената в ръководството форма на свидетелство за медицинска годност, която е задължителна за всички администрации по света.

 

В приложенията на наредбата подробно са разписани конкретните изисквания за здравословна годност за различните длъжности, заемани от морски лица на корабите и конкретните мерки, които се предвиждат при различните заболявания. 

 

С предлагания проект на Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България се въвежда в българското законодателство Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2008/106/ЕО от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица в частта за здравослоната годност на морските лица (Член 11-„Норми за здравословна годност”) както е видно от приложената таблица за съответствие. Останалите разпоредби на Директива 2012/35/ЕС ще бъдат въведени с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.), с която ще бъдат отразени и измененията в Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (конвенция STCW) от 2010 г.

 

С предлагания проект също така се въвежда в българското законодателство и Директива 2009/13/ЕО на Съвета от 16 февруари 2009 г. за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция от 2006 г. и за изменение на Директива 1999/63/ЕО в частта за здравословната годност на морските лица  (Член 2, точка 2 за изменение на клауза 2, букви „в” и „г” и точка 4 за изменение на клауза 13 от приложението към директивата) както е видно от приложената таблица за съответствие. Останалите разпоредби на Директива 2009/13/ЕО ще бъдат въведени в българското закодателство с предстоящите изменения в Кодекса на търговското корабплаване, Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с ПМС № 226 от 14.10.2003 г., (обн., ДВ, бр. 93 от 21.10.2003 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г.) и Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите, издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на здравеопазването, (обн., ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г., изм. и доп., бр. 26 от 28.03.2006 г.), свързани с влизането в сила на Морската трудова конвенция от 2006 г.

 

Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси разгледа и изрази положително становище по проекта.

 

Предложеният проект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не е приложена финансова обосновка.

 

В съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Проектът беше изпратен за съгласуване на министъра на здравеопазването, който изрази своето становище с писмо Рег. № 04-18-107/14.12.2013 г. Направените забележки и предложения са приети и са отразени в проекта. По специално е създаден ред за проверка и регистрация на центровете, които ще извършват прегледи за установяване на здравословната годност на морски лица. Като контролен орган по спазване на е наредбата е оставена само ИА „Морска администрация”. В проекта  също така са нанесени корекции като част от разпоредбите са пренаредени в съответствие със становището на министъра на здравеопазването.

 

Лице за контакт:
Любомир Костов;
Младши експерт;
Дирекция „Инспекционна дейност”, ИА „МА”;
Тел. 02 9304084;
E-mail: lkostov@marad.bg
 


Дата на откриване: 24.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 9.3.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари