Обществени консултации

Постановление за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Финансовия механизъм на Европейското икономиче

Постановлението за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от  Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, е изготвено с цел синхронизиране на националното законодателство с изискванията на европейската нормативна база за програмен период 2014-2020 година.
Проектът на нормативен акт предвижда мерки за повишаване на ефективността, ефикасността и постигане на икономичност при разходването на средствата от ЕС при избора на изпълнител от страна на бенефициентите по проекти съ-финансирани от Европейските фондове. Основен акцент в постановлението е намаляването на административната тежест върху бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ,  което ще окаже положителен ефект върху ефективното изпълнение на проектите съ-финансирани със средства от ЕС. 

Становищата си може да изпращате на адрес programming@government.bg.


 


Дата на откриване: 25.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 11.3.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 февруари 2014 г. 23:25:36 ч.
Владимир

ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

Или аз съм *диот, или повечето адвокатчета и подобни в РБългария са -по скоро второто : може ли да осмислите текста чл.14 (6) При залагане на изисквания по ал. 2, т. 3 изискуемият оборот, който се отнася до предмета на поръчката не може да надвишава повече от три пъти прогнозната стойност на процедурата или на съответната обособена позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции. .... що за безумия и ограничения, тАЗИ ПРАКТИКА няма ли да престане в този АБСУРДИСТАН ...

25 февруари 2014 г. 23:31:31 ч.
Владимир

Чл. 15. (1) Офертата по чл. 8, ал. 1 трябва да съдържа най-малко:

аБЕ ХОРА ....аз ли не съм наред .... май не съм прав ... тези където ни "управляват" или такаси мислят абе докога с тези глупости и непрозрачности .... защо няма вариант на електронно подаване ,<<<<(2) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. При приемане на офертата на приносителя се издава документ.>>>> dokoga tazi система с ръчните оферти ... ААА и под масата ....аман ............ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА... за нищо не ставашшшш

10 март 2014 г. 11:48:57 ч.
Alex

Пак ли

Коментар

10 март 2014 г. 11:54:41 ч.
Alex

Пак ли

Как ще се доказва истинността на документа по ал.(3) Когато по обективни причини кандидатът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който бенефициентът приеме за подходящ. Не намирисва ли, че този текст е поставен за допускане на свои хора, регистрирали фирма само за конкретниата поръчка и при това няколко дни преди обяваването й.Не намирисва ли този текст на узаконяване на непрозрочността, липса на ясни правила за конкуренция и т.н.

10 март 2014 г. 11:54:43 ч.
Alex

Пак ли

Как ще се доказва истинността на документа по ал.(3) Когато по обективни причини кандидатът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който бенефициентът приеме за подходящ. Не намирисва ли, че този текст е поставен за допускане на свои хора, регистрирали фирма само за конкретниата поръчка и при това няколко дни преди обяваването й.Не намирисва ли този текст на узаконяване на непрозрочността, липса на ясни правила за конкуренция и т.н.