Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на Eвропейския съюз

Предложените промени могат да се обобщят в следните няколко групи:

• Отразяват се настъпили промени в структурата на кабинета и в съответните устройствени правилници на Министерския съвет и неговата администрация, на Министерството на външните работи и на други министерства;

• Отстраняват се технически несъответствия в разпоредбите, които са се получили в следствие на промяната на постановлението през 2010 година;

• Разпоредбите относно осъществяването на процесуалното представителство на Република България пред Съда на ЕС се изменят и допълват с цел оптимизиране на работата по делата пред Съда на ЕС в рамките на процесуалните срокове, запълване на идентифицирани празноти и отстраняване на технически несъвършенства;

• Коригират се неработещите решения, въведени с промяната на постановлението през 2010 година, като:

1. Премахва се изискването за наличие на кворум - на практика заседанията на Съвета по европейските въпроси се провеждат при липса на кворум, което създава трудности за взимането на решения. Това изискване не съществуваше до 2010 г. Статистиката показва, че то не доведе до желания резултат, като създаваше повече практически проблеми.

2. Възстановява се писмената процедура за вземане на решения от Съвета по европейските въпроси. Предвид голямата динамика и интензитет в развитието на европейските въпроси е необходимо нормативно да бъде предвидена възможността за провеждане на писмена процедура.

3. Предлага се Приложение 2а да отпадне от Постановлението. Предвижда се то да стане част от Вътрешните правила за дейността на Съвета по европейските въпроси. Приложението изигра много съществена роля за подобряване на координацията по въпросите на ЕС, която следва да се запази и за в бъдеще. В същото време, списъкът на подготвителните органи (РГ и комитети) на Съвета на ЕС е динамична величина и процедурата по неговото актуализиране чрез изменение на постановлението отнема време. Приложението ще бъде включено във Вътрешните правила за дейността на Съвета по европейските въпроси, като на всеки шест месеца то ще бъде актуализирано с оглед своевременно отразяване на промените, настъпващи в началото на всяко Председателство на Съвета на ЕС. 

• Следващата група промени е свързана с анализите и проучванията, които бяха изготвени в рамките на проект за подобряване на участието на България в процеса на взимане на решения в ЕС, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“.


Дата на откриване: 26.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 12.3.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари