Обществени консултации

Проект на Наредба за класификация на отпадъците

Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и ще замени досега действащата Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците.

С наредбата се определят условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства.

Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо екологосъобразното им управление в съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

В проекта на наредбата са отразени и промените свързани със ЗУО, чрез който в българското законодателство се транспонира Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, както и са направени някои промени спрямо досега действащата наредба с цел подобряване прилагането и намаляване на административната тежест.

Проектът на наредба е съгласуван с Министерство на здравеопазването.


Дата на откриване: 21.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 3.4.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 март 2014 г. 11:11:22 ч.
ironhorse

Има и още кусури, но ако оправите посочените пак ще е добре.

1. Чл. 4, ал. 3, е правен абсурд.
Как ще задължите правно един субект, за действията на друг ?
Пример: База за производство на нещо. Собственикът прекратява дейността си и отдава под наем базата на друго юридическо лице, да извършва същата дейност. Как ще съставите НП примерно за не водене на отчетност, като наемателя не е полагал подпис под работните листа, подписани от собственика на базата.
Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗУО, вменява отговорност на образуващия отпадъци !!!
Съгласно чл.8, ал. 2, т. 6 от ЗУО указва, че притежателите на отпадъци са длъжни, да водят отчетност. Но за да водят отчетност трябва да имат утвърдени работни листа, съгласно чл.9, ал. 3 от проекта за наредба.
По-добре го премахнете, защото нито едно НП няма да издържи в съда !!!
2. Чл. 4, ал. 4 е правен идиотизъм.
Пример: Фирмата ми има собственост на площадка в някакво село и някой си реши да ми стовари в двора няколко самосвала със строителен отпадък. Аз ли трябва да поема отговорност за безобразието на друг ? Няма как да задължите с нещо субект, който докаже, че не е образувал отпадъка, който е стоварен незаконно в негов имот.
Това е престъпление по НК за нанасяне на вреда и незаконно използване на чужд имот.
Административното е за незаконен транспорт и изхвърляне на отпадъци извън регламентираните за целта.
По-добре го премахнете, защото нито едно НП няма да издържи в съда !!!
3. Чл. 4, ал. 5 противоречи на чл. 8, ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗУО.
Съгласно чл. 15, ал. 1 и ал. 3 от ЗНА, разпоредбата противоречи на ЗУО, който не прави никъде никакво разграничение по отношение на контрола между причинителите на отпадъци. Нормативен акт от по-ниска степен не може да ограничава обхвата на
по-горен !!!
Ако желаете този текст да работи, трябва да го включите в чл. 2, ал. 2 от ЗУО
4. Чл. 9, ал. 1 указва 15 дневен срок за утвърждаване. Наредбата не указва какво се
случва ако този срок не бъде спазен. Според мен трябва да има текст, че се прилага чл. 36 от ЗУО. Иначе Директорите нарочно няма да спазват сроковете и ще искат нещо под формата на банкноти, за да бъдат стимулирани да си свършат работата.
5. Чл. 11, ал. 1 е безсмислен текст, защото:
Няма акредитирана лаборатория в България, която да може да извършва пробовземане и изпитване по всичките 64 показателя. Дори да се ползват няколко акредитирани лаборатории, има показатели по които няма нито една акредитирана.
Освен това едно изследване, без пробовземането ще струва около 60.000 ЕВРО !!!
Кой може да си позволи подобен разход, за да доказва нещо на държавата.
Включете в чл. 12, ал. 2 към плана обективни критерии за включване на определен брой параметри.
Пример: като се знаят входните суровини и технологичен процес, е възможно да се намалят параметрите до научно обоснован брой. Няма как в отпадък от технологичен процес да се появи примерно живак, ако във входните суровини (които имат ИЛБ=MSDS) или ако е вода и има изследвания на водата, липсва този елемент !!!
Ако някой Директор се заяде и поиска необосновано да се направи такова изследване и след него се докаже, че отпадъкът е не опасен, кой ще плати разходите на лицето, за административния произвол ? Имайте предвид и това !!!
Помислете !

03 април 2014 г. 23:51:13 ч.
komentator.bg

Осигурете служебно придвижване на документите от РЗИ към РИОСВ

С цел насърчаване на процеса на обществено обсъждане коментатор.бг изпрати проекта до значителен брой организации, занимаващи се с оползотворяване на отпадъци.
Представяме на Вашето внимание обобщение на резултатите от организираната обществена консултация:
Възразява се срещу липсата на срок за произнасяне от директора на РЗИ.
Възразява се срещу представянето на едни и същи документи в РЗИ и в РИОСВ.
Предлага се установяване на срок за произнасяне на РЗИ и служебно изпращане на документите от РЗИ до съответната РИОСВ. Мотивите са, че документите са едни и същи. Съгласуването не е проблем на фирмите, а на държавата.


Целият коментар можете да намерите на http://komentator.bg/nova-naredba-za-klasifikatsiya-na-otpadatsite/
ЕКОБУЛ казва:
Благодаря за настойчивата покана да коментираме наредбата-
Като документ, по който работим от години наредбата е добре подреден документ. Предлагам да се помисли за по-удачно регламентиране на участието на РЗИ в процеса на класификация.
На първо място защо в чл.8 няма срок, в който РЗИ се произнася. Вие нали това питате – как може да се регламентира процедура, при която няма срок за произнасяне. Липсата на срок е предпоставка за корупция.
На второ място защо трябва да носим в РЗИ всички документи по чл.7, да чакаме да дадат становище и после пак да носим копия от същите документи в РИОСВ? Не можете ли щом държавата държи да има два отделни органа да не ни занимавате да носим едни и същи документи в РЗИ, после в РИОСВ? Предлагам да се помисли за подаване на документите в РЗИ, а те като станат готови със становището, с установен ясен срок, да го изпратят до РИОСВ.