Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 313 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

С проекта на постановление се изменя Правилника за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, приет като приложение към чл. 2 на ПМС № 313 от 2004 г.

Измененията на Правилника се отнасят до отразяване на структурните промени в Министерския съвет и до укрепване на националния институционален механизъм за провеждане на политиката по равнопоставеността на жените и мъжете. Тези изменения са в резултат на изпълнението на мерки от приетия с Решение № 438 на МС от 25.07.2013 г. План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените.

Комитетът изисква от Република България, през 2014 г. да му бъде предоставена информация за предприетите действия по укрепването на институционалния механизм по равнопоставеност на половете.

В Програмата на правителството «Държавност, развитие, справеливост 2013-2017 г.», т. ІІ. Заетост, солидарност и социална справеливост», като един от основните приоритети е посочено укрепване на институционалния механизъм за равенство между половете.

С оглед на това, с измененията се цели повишаване на ефективността, възможностите и прозрачността на Съвета като национален консултативен и координационен орган по политиката за равнопоставеността на половете, в това число сътрудничество с неправителствените организации.

Въвежда изискването за определяне на служители, които да изпълняват функциите на „координатори по равнопоставеност на жените и мъжете” в органите на изпълнителната власт, като се регламентират техните функции.

Предвижда се възможност за създаване на експертна работна група съм Съвета, която да се състои от координаторите и представители на асоциираните членове. По този начин се засилва провеждането на оперативно ниво на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете. Оптимизират се текстовете относно:

- организацията на дейността на Националния съвет;

- функциите на Секретариата, обслужващ дейността на Съвета;

- срокове за членство на неправителствените организации.

Предложените промени ще доведат до подобряване на организацията и координацията на работата на Съвета, като централно звено от националния институционален механизъм за провеждане на политиката по равнопоставеност на половете.


Дата на откриване: 26.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 10.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари