Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.

Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г. се основава върху изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г., като следва принципите и целите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009 – 2015 г.).

Изпълнението на мерките от Плана за 2013 г. допринася за постигането на основната стратегическа цел на политиката за равни възможности на жените и мъжете, а именно „гарантиране на равнопоставеността на жените и мъжете и предотвратяване и премахване на дискриминацията, основана на признак пол”, като цели постигане на съответствие на българското законодателство и практика с правото на Европейската общност и добрите практики в страните членки на Европейския съюз.

Структурата на доклада следва структурата на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г. и  отразява националния опит и постигнатото в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете в няколко основни приоритетни области, а именно:

  • Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете;
  • Равна степен на икономическа независимост;
  • По-добро съвместяване на професионалния и семейния живот;
  • Насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процесите на взимане на решения;
  • Достойнство, неприкосновеност на личността и предотвратяване на насилието въз основа на пола;
  • Премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената дискриминация;
  • Популяризиране и прилагане на добри европейски практики в областта на равнопоставеността на жените и мъжете на национално ниво.

Специално внимание в проекта Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г. е отделено върху прегледа на изпълнението на мерки за насърчаване на равенството на жените и мъжете в процесите на вземането на решения, съвместяване на професионалния и семейния живот, превенция и защита от всички форми на насилие, включително домашното насилие. Акцентира се върху подобряването на достъпа до професионално обучение за всички социални групи и преодоляване на неравенствата по пол в заетостта и заплащането.

Паралелно с отчитането на дейностите по приоритетите на Плана за действие, в проекта на Доклад e отразено и изпълнението на ангажименти на Република България към международни и европейски договори, по които България е страна, като приетия с Решение № 438 от 25 юли 2013 г. на Министерския съвет План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW).


Дата на откриване: 26.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 10.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари