Обществени консултации

Наредба за допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията постъпи предложение по реда на надзора за законност от Веселин Найденов – прокурор, завеждащ отдел „Надзор за законност“ във Върховна административна прокуратура, относно изискването за благонадеждност на превозвачите, извършващи автомобилни превози на пътници и товари. В предложението са изложени аргументи за това, че разпоредбата на чл. 4 от Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари не съответства на чл. 7, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

Предлага се да бъдат предприети действия за отстраняването на несъответствието, което се състои в следното:

Съгласно чл. 7, ал. 4 от Закона за автомобилните превози изискването за благонадеждност е изпълнено, когато ръководителите на транспортната дейност на превозвачите не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност. В чл. 4 от Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари е посочено, че изискването за благонадеждност е изпълнено, когато ръководителите на транспортната дейност на едноличните търговци и търговските дружества не са осъждани за престъпления от общ характер по Наказателния кодекс или не са лишени с присъда от правото да упражняват транспортна дейност. Видно от посочените разпоредби с наредбата се разширява кръгът от престъпления, за които се отнася ограничението. Докато Законът за автомобилните превози определя изискването само по отношение на умишлените престъпления от общ характер, то в Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари ограничението се отнася както за умишлените престъпления, така и за непредпазливите. В тази връзка смятам, че предложението на Върховна административна прокуратура трябва да бъде прието чрез допълнение в посочената по-горе наредба.

Предвид изложеното представям на вниманието Ви и моля да подпишете Наредба за допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове приложената наредба беше публикувана за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Лице за контакти:
Светлана Чаушева - директор на дирекция "Административно-правно обслужване" ИА"Автомобилна администрация"
тел :02/930-88-36
email: schaysheva@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 3.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 17.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари