Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет № 90 от 15 април 2013 година

На 15 април 2013 година Министерски съвет прие Постановление № 90 за предоставяне на средства по бюджета на Националната служба за охрана за прилагане на Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотната лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността.

С приетото Решение № 381 на Министерски съвет от 28 юни 2013 г. за изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър е изпълнен чл. 2 от ПМС № 90, с което се създават условията за започване на освобождаването на радиочестотната лента 2500 – 2690 MHz. 

В изпълнение на чл. 3 от ПМС № 90 Комисията за регулиране на съобщенията със свое Решение № 489 от 9.07.2013 г. обяви намерение да проведе процедура за предоставяне за ползване (под условие) на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър от радиочестотна лента 2500-2690 MHz т.е., с отлагателно действие и определи 14-дневен срок за заявяване на интерес.

В определения срок не са подадени намерения за ползване на обявения радиочестотен спектър. На тази база, в свое Решение  № 569 от 8.08.2013 г. КРС установи, че не са налице предпоставки да обяви търг за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър в радиочестотна лента 2500-2690 MHz, както и да предприеме действия за издаване на разрешения за ползване на същата радиочестотна лента при обявените в Решение № 489 от 9 юли 2013 г. условия.

С проекта на Постановление се цели избягване на възможните последици от неизпълнението на ангажиментите ни към Европейския съюз (ЕС) при продължително неприлагане на европейските решения – Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотната лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, в Общността, Решение на ЕК 2010/194/ЕС за изменение на Решение 2009/1/ЕО на Европейската комисия за предоставяне на дерогация по искане на Република България в съответствие с Решение 2008/477/ЕО на Комисията.

Република България има ангажимента да докладва пред ЕК напредъка по изпълнението на решенията, с цел процедурата по нарушение да не бъде придвижвана към последния етап от досъдебната фаза, като се постави под наблюдение, съгласно посочения график, както следва: 

- 15.11.2014 г.: Първи доклад - Българските власти се задължават към 15.11.2014 г. да представят доклад за напредъка по отношение на фактическото освобождаване на радиочестотната лента 2.5 -2.6 GHz.

- 01.09.2015 г.: Втори доклад - Българските власти се задължават към 01.09.2015 г.  да представят доклад за напредъка, показващ че радиочестотната лента 2.5 - 2.6 GHz, e освободена на 100% за територията на цялата страна.

С проекта на Постановление се определят сроковете и средствата за освобождаване на радиочестотна лента 2500-2690 MHz от Национална служба за охрана и се отменя член 3 от Постановление № 90 от 15 април 2013 година, поради това, че обявената от КРС процедура под условие е била еднократна. Изменя се чл. 4 от Постановление № 90 с оглед спецификата на спектъра и организирането, и провеждането на тръжни процедури за освобождаването му в кратки срокове с цел спазване на ангажиментите ни пред ЕК, като по бюджета за 2014 г. на НСО се предвижда предоставяне на средства в размер до 500 000 лв. (по предварителни разчети на НСО), с които да се извършат действия и да бъде освободен спектъра първоначално в гр. София, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Благоевград. . По преценка на НСО само в четирите изброени града ще успеят да организират и проведат тръжни процедури за подмяна на оборудването през 2014 г. Остатъкът от сумата за 2014 г. (4,5 млн. лв.) да бъде прехвърлен за изразходване през 2015 г., като общата сума за 2015 г. ще бъде до 5 820 млн. лв. Този вариант ще позволи на КРС още тази година да проведе състезателни процедури при безусловно освободен ресурс за тези градове.

Лицa за контакт:

г-жа Димитрина Велкова - главен експерт в дирекция „Съобщения”, тел: 02 949 2460, e-mail: dvelkova@mtitc.government.bg

 г-жа Стефана Петрова – младши експерт в дирекция „Съобщения”, тел: 02 949 20 90, e-mail: spetrova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 3.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 17.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари