Обществени консултации

ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛЕН СОЦИАЛЕН ДОКЛАД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013-2014 ГОДИНА

Разработването на Национален социален доклад (НСД) на Република България за 2013-2014 г. е един от ангажиментите на България по отношение на четвъртия Европейски семестър и координацията на политиките в рамките на европейския Отворен метод на координация (ОМК) в областта на социалното включване и социалната закрила. Той е тясно обвързан с Националната програма за реформи на Република България (2014-2020 г.).

НСД 2013-2014 г. съдържа отчетна информация за реализирани и предстоящи мерки в периода 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., като обхваща реформите в трите направления на социалния ОМК – социално включване, пенсии и здравна и дългосрочна грижа, аналогично на Националния социален доклад за 2011-2012 г. Съгласно изискванията на Европейската комисия (ЕК) в проекта на Доклада е поставен тематичен фокус върху осигуряването на достъп до социална защита на млади безработни лица (схеми за минимален доход/социално подпомагане; придобиване на пенсионни права; обезщетения за безработица; здравни услуги).

Проектът на НСД на Република България за 2013-2014 г. съдържа въведение, в което се описва напредъка за постигане на общите цели на ОМК по социална закрила и социално включване (социално сближаване, равни възможности, добро управление, прозрачност и участие на заинтересованите страни) и актуалната икономическа и социална ситуация в страната с оглед на нейното значение за провежданите политики и изпълняваните мерки в областта на социалното включване, пенсиите, здравната и дългосрочната грижа; преглед на постигнатия напредък по отношение на Националната цел за намаляване броя на лицата, живеещи в бедност с 260 хил. души до 2020 г.; ключови мерки и реформи в областта на социалното включване, пенсиите, здравната и дългосрочната грижа.


Дата на откриване: 4.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 17.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари