Обществени консултации

ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2013 - 2014 година

Проектът на Актуализираната национална програма по безопасност и здраве при работа 2013 – 2014 г. е разработен в изпълнение на решение на Националния съвет по условия на труд от 18 февруари 2014 г. Срокът на действие на Националната програма по БЗР-2013 г. е удължен до края на 2014 г. и са включени нови мерки и дейности, съгласно определените приоритетни области. Очертани са ангажиментите на държавните органи, работодателските организации и организациите на работниците и служителите за осигуряване на благосъстоянието при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

Основна цел на Актуализираната национална програма по безопасност и здраве при работа 2013 - 2014  г. е превенция на свързаните с работата заболявания, професионални болести и трудови злополуки.

За постигане на основната цел на програмата ще се реализират мерки в следните приоритетни области:

  1. Гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд;
  2. Ефективно управление на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място;
  3. Насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите към прилагане на подход, насочен към укрепване на здравето и работоспособността.

Изпълнението на заложените мерки е финансово осигурено от: Държавния бюджет, в съответствие с програмните бюджети на отговорните министерства, ведомства и организации за 2014 г.; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; фонд „Условия на труд” и други източници.


Дата на откриване: 7.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.4.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 април 2014 г. 17:24:01 ч.
slugitel

Предварителни и периодични медицински прегледи

Необходимо е тотално да се преразгледа начина на осъществяване на периодичните медицински прегледи. Задължително е медицинските прегледи да се извършват в медицинско заведение, а не да се оборудва канцелария за лекарски кабинет с подръчни средства, да извършва изследване на урина на работното място и лекарския екип да не събира отпадните материали по съответния ред. Въобще не може да се говори за надеждност на прегледите. Периодичните прегледи трябва задължително да се извършват в медицинско заведение по местонахождение на работното място. Голям цирк настава, когато гастролиращ лекарски екип, без информация за критериите по които е избран е командирован примерно от Свищов в Разград, за да извърши периодични прегледи за определено време. Често то се оказва недостатъчно за подобни прегледи и служителите биват претупвани. Всички периодични прегледи трябва да завършват с амбулаторен лист, копие от който да се връчва на служителя /работника. Необходимо е преди извършване на подобни прегледи същите да бъдат регистрирани в Здравната инспекция или Здравна каса, която да може да осъществи контрол върху тяхното провеждане, в случаите когато не се извършват в поликниника, а от пътуващ лекарски екип. Да се разпишат изисквания към мобилни кабинети за профилактични прегледи , като същите се допускат по изключение, когато по местоработата на служителите или работниците няма налична поликниника или болница. Службите по трудова медицина не могат да осъществяват лекарски прегледи по смисъла на Закона за здравето, тъй като не са здравни заведения. Необходимо е да се създаде профил на задължителните периодични прегледи /изведен от най-масовите болести/ и специфичен такъв съобразно оценката на риска на работното място. Изрично да се запишат ангажиментите на Здравната инспекция и Здравната каса. Другото е начин да се оправдаят средствата, които работодателите или администрацията плаща на някого, за нещо с недостатъчна надежност свършено. ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ от профилактични прегледи да бъдат обобщавани по ЕИК на работодателя и предавани на контролните органи за тяхната обработка и следене на заболеваемостта, както и за изработване на мерки и препоръки към работодателите за подобряване условията на труд. Към момента няма и не се събира подобна информация. В крайна сметка целта на периодичния преглед е ПРЕВЕНЦИЯ на заболяванията, откриването им в ранен етап и запазване здравето и работоспособността на трудещите се. Инвалидността в България не е резултат от неправомерна дейност на ТЕЛК, както се опитват да ни убедят, а от инвалидизирането на хората в резултат не неполагане на грижи от самите лица и техните работодатели. Когато работодателят се ангажира с ниво на прегледите, ще се удължи работоспособността и живота на неговите служители