Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 30 декември 2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспогателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани

         Предлаганото изменение и допълнение на постановление № 343 от 30 декември 2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани ще позволи на повече хора живеещи в селските райони и работещи в други сектори на икономиката да се занимават със селскостопанско производство, като по  този начин да ползват и услугите предоставяни от кредитните кооперации.

         Промяната на постановлението ще позволи то да е актуално с действащите в момента разпоредби, премахването на ограниченията ще създадат условия и ще направят работата на КК по-атрактивна и гъвкава съобразена с индивидуалните им особености в отделните райони на страната.

         Голяма част от досега действащите разпоредби не са в пълно съотвествие с нормативни актове от по-висш ранг, каквито са Закона за кооперациите (ЗК), Закона за кредитните институции (ЗКИ), Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС). В този смисъл конкретните разпоредби от цитираните закони, са както следва:

         - Член 63 от Закона за кооперациите (ЗК) изрично урежда финансовият контрол на кооперациите да се извършва от специализираните финансово-контролни органи към националните кооперативни съюзи. Съгл. чл. 63 ал. 2 от ЗК се предоставя правната възможност, при осъществяване на контролна дейност от тези органи, да се прилага глава втора, раздел четвърти "Последващи мерки" и глава трета "Имуществена отговорност" от Закона за държавната финансова инспекция и глава тридесет и първа от Гражданския процесуален кодекс "Производство по финансови начети". Съгласно чл. 32 ал. 1 от ПМС №  343/2008 г., Управителният съвет на НКС  може да прилага мерките, предвидени в глава втора, раздел четвърти, както и в глава трета от Закона за държавната финансова инспекция, т.е. тук има излишно повторение на материя, която вече е уредена в ЗК.

         - Постановлението вменява на коопераците и съюза, които са частни структури, задължения, каквито не са предвидени дори за публичните организации, към които се прилага Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС). В чл. 18 ал. 1 от ЗВОПС е предвидено, че ръководителят на публичната организация може да сформира одитен комитет, без това да е въздигнато в задължение, а ПМС № 343 го вменява като императивно изискване.

         - В ПМС № 343/2008г. се залагат условия за член на одитния комитет (ОК) и за ръководител на звеното за вътрешен одит (ЗВО), които не са предвидени дори за органите за вътрешен одит на търговските банки (вж. чл. 74 ал. 1 и ал. 3 от Закона за кредитните институции).

         - Следва да се има пред вид, че увеличаването на бюджета на Националните Кооперативни Съюзи за издръжка на високо квалифициран екип (7 дипломирани експерт-счетоводители), съставляващ ОК се оскъпява излишно кредитния ресурс ползван от член кооператорите. Освен това в случая съобразяваме сериозния дефицит на такива кадри чиято дейност може да се извършва успешно от органите за управление на съюзите, чиято отговорност така или иначе им е вменено от ЗК.

         Звеното за вътрешния одит е специализиран финансово-контролен орган към НКС по смисъла на чл. 63 от ЗК при отчитане спецификата на дейността на контролираните организации. Препратката към чл. 14 от ЗВОПС я прави излишна, след като ЗК изчерпателно урежда вътрешния контрол, вкл. от страна на НКС.

         След като ЗК изчерпателно урежда вътрешния контрол, вкл. от страна на НКС, нормите на ЗВОПС и актовете по приложението му са неприложими и следва да отпаднат.

         Промяната ще позволи да се синхронизират и останалите срокове съгласно действащото българското законодателство.


Дата на откриване: 10.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари