Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за фина

С постановлението се приемат националните правила за допустимост за разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2014 – 2020 г.
Постановлението отчита натрупания опит програмен период 2007-2013 и развитието на подхода на Европейската комисия по отношение на определяне на допустимостта на разходите и разширените възможности за прилагане на опростени разходи през периода 2014-2020 г. С цел оптимизиране на нормативната база и намаляване на административната тежест са обединени в един акт общите правила за допустимост и детайлните правила по отделните оперативни програми.
С приемането на постановлението ще се създадат гаранции за прилагане на ясни, прозрачни и унифицирани правила и процедури при изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. Това ще доведе до необходимата степен на устойчивост на нормативната уредба и предвидимост както за кандидатите за БФП, така и за управляващите и контролните органи.

Вашите становища и коментари може да изпращате и на адрес programming@government.bg.


Дата на откриване: 14.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари