Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския зе

С проекта на постановление се предлагат изменения и допълнения в Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г.
Методологията, чието изменение се предлага с настоящият акт беше разработена в съответствие с насоките на Европейската комисия за определяне на финансовите корекции, които следва да се прилагат спрямо разходите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, при неспазване на правилата относно обществените поръчки (COCOF 07/0037/03).
Към момента с Решение С (2013) 9527 от 19.12.2013 г. Европейската комисия одобри нови Насоки за определяне на финансови корекции, които да бъдат извършвани от Европейската комисия, на разходите, финансирани от Европейския съюз съгласно принципа на споделено управление, при неспазване на правилата за обществени поръчки, които на практика отменят до сега прилаганите.
 В т. 1.1 от насоките, комисията препоръчва на държавите членки да осигурят прилагането на определените в тях критерии и проценти при извършване на финансови корекции, свързани с неспазване на правилата за възлагане на договори, от компетентните национални органи, в случай че не се прилагат по-строги правила на национално ниво.
Измененията и допълненията в методологията ще осигурят унифициране на правилата, прилаганият подход и критериите при извършване на финансови корекции от националните органи и службите на комисията, което ще гарантира намаляване на риска от неблагоприятния финансов резултат при извършване на финансови корекции директно от комисията.

Вашите становища и коментари може да изпращате и на адрес programming@government.bg.


Дата на откриване: 15.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари