Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Основните предлагани промени в Наредба 2/2003 г. са следните:

Признаването на завършени от І до VІ клас, включително, да се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си. Към момента признаването от V до последен гимназиален клас се извършва от комисия в РИО. Предлаганите промени са свързани с това, че до VІ клас, включително, при признаване на завършен клас на ученика, реално не е необходимо признаване на оценките му, за да се ангажира дейността на комисията в РИО. Признаването на завършен до VІ клас, включително, е необходимо единствено и само за да се даде достъп на лицето до училищно образование в определен клас. Това може да бъде направено от директора на училището, в което лицето желае да продължи обучението си. Към момента това се прави от директорите за лицата от І до ІV клас. Няма пречка границата да бъде вдигната до VІ клас, като това е само в полза на ученика. За завършен от VІІ до последен гимназиален клас остава признаването от специалната комисия в РИО, тъй като там се формират и оценки, които са необходими на ученика за прием в профилирани гимназии или участват в балообразуването в дипломата за завършено средно образование.

Във връзка с тази основна промяна, са направени и допълнителни изменения в текстовете на Наредбата, касаещи действията на директора или комисията в РИО при признаване на завършените етапи/класове.

Предложено е и допълнително облекчение за учениците – в случай, че лицето не иска признаване с цел продължаване на обучението си, не е необходимо то да представя справка с хорариума на изучаваните предмети в училището на чуждата държава. Хорариумът е необходим при преценката относно в кой клас да бъде насочен ученикът, а ако той не желае да се обучава в българско училище, такова насочване не се прави и не е необходимо представяне на хорариум.

С предлаганите промени се дава възможност лицето да посещава училище с разрешение на директора или началника на РИО докато трае процедурата по признаване. С това се гарантира конституционното право на лицата на образование, особено в задължителна училищна възраст.

Друг основен момент в предлаганите промени е даването на право на лицето да избере в кое РИО да подаде документи за признаване. До момента това се извършваше в РИО по местоживеене, което създаваше редица проблеми. В много от случаите лицата, които искат признаване, идват от чужбина и нямат местоживеене на територията на Република България. В други случаи лицата имат местоживеене на територията на една област, а семейството живее и детето се обучава на територията на друга област. Така се решава и проблемът с чуждестранни студенти, граждани на ЕС, които идват да се обучават в български висши училища и искат признаване на дипломата за средно образование в РИО. Тези лица са освободени от задължението да имат постоянен адрес на територията на Република България и за тях е най-удобно да подадат документи за признаване в РИО, на територията на което е висшето училище, в което ще се обучават.

Предлага се и промяна, която да позволи, в случай че остават по-малко от три месеца до приключването на учебната година, на ученика да се разреши да положи приравнителни изпити до края на следващата учебна. Това се прави, тъй като практиката показва, че ако се налага полагане на 4-5 изпита, това е невъзможно да бъде изпълнено в оставащи един или два месеца до края на учебната година, още повече че училищата не работят през летния период.

 Въвежда се и специална регистрационна книга в РИО за издадените от комисиите към РИО документи – оригинали и дубликати. Към момента такава информация се поддържа от РИО без това задължение да е нормативно регламентирано.


Дата на откриване: 22.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари