Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 27.02.2013 г.

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организаторите на хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървъра на Националната агенция за приходите е изготвен във връзка с приетите промени в Закона за хазарта в сила от 1 януари 2014 г.
Проектът има за цел, от една страна намаляване на административната тежест и разходите на организаторите на хазартни игри, а от друга страна осъществяване на по-ефективен контрол върху хазартните игри, организирани онлайн.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (обн. ДВ бр. 1 от 2014 г.) са приети промени в режима на облагане на хазартните игри, съгласно които за издаване и поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри, включително за организираните онлайн се събира държавна такса. Държавната такса се администрира от Държавната комисия по хазарта. Дейността на организаторите на хазартни игри се облага с данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, които се администрират от Националната агенция за приходите. 
Във връзка с промените в режима на облагане на хазартната дейност в Закона за хазарта е предвидено автоматизирано подаване на информация към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите за онлайн залаганията и игрите по чл. 55, 57, 60, 62 от Закона за хазарта. Изготвянето на проекта е продиктувано от необходимостта да се съобрази подзаконовата регламентация с изискванията на закона.
Предложенията за промени в наредбата са съобразени с новите компетентности на Държавната комисия по хазарта по администрирането на държавната такса, както и с  необходимостта от предаване на данни от централната компютърна система на организатора освен до Националната агенция за приходите, и до Държавната комисия по хазарта. Друга отразена в наредбата законова промяна е свързана с  преминаване на функциите на Министерството на вътрешните работи в областта на хазарта към  правомощията на Държавна агенция „Национална сигурност”.
С проекта се предлага промяна в обема от регистрационни данни, които се изискват от участниците в онлайн залаганията. Промените са свързани с правителствения приоритет за намаляване на административната тежест за бизнеса и съобразно становището на Комисия за защита на личните данни за прилагането на Закона за защита на личните данни по отношение на данните събирани от участниците в онлайн залаганията. С проекта се постига спазване на принципа за пропорционалност на обработваните данни съгласно Закона за защита на личните данни, а именно – обработване на минимум данни, необходими за постигане на съответните цели. В тази връзка са намалени изискуемите данни в сравнение с изискванията на действащите разпоредби на наредбата относно лицата, притежаващи личен идентификатор съгласно българското законодателство. По-широкият обем на събираните данни се запазва само за лицата, които нямат единен граждански номер (ЕГН) или  личен номер на чужденец (ЛНЧ) с цел еднозначната идентификация на тези лица.
С цел правилното деклариране на получените залози и изплатени печалби за съответния отчетен период за определяне размера на дължимата държавна такса с декларацията по чл. 30, ал. 6 от Закона за хазарта са дефинирани понятията „събитие“ и „активна игра“.
Съгласно промяната в чл. 6, ал.1, т. 4 от Закона за хазарта, наредбата следва да бъде съгласувана с председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“.   
Предложените промени в Наредба № 1 няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета, НАП и Държавната комисия по хазарта.
Промените в наредбата са съобразени с Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2011 г. относно хазарта по интернет на вътрешния пазар за предприемане на национални мерки за ефективен контрол върху хазартната дейност, организирана онлайн.  
 


Дата на откриване: 29.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 13.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари