Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за реда за плащане на вноската при превишаване на Националната млечна квота, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2008 г.

           Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет е във връзка с отмяната на изискването одобрените изкупвачи на краве мляко да учредяват и ежегодно да подновяват банкова гаранция в полза на Държавен фонд „Земеделие”, съгласно последното изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ДВ. бр. 99 от 2013 г.).

Проектът на Постановление се предлага, за да осигури правилното администриране и прилагане на системата от квоти за краве мляко в България. Проектът облекчава правилата за авансово удържане на вноската от производителите на краве мляко чрез одобрените изкупвачи, като се въвежда изискване за събиране на авансова вноска от производителите, надвишили индивидуалните си млечни квоти само тогава, когато националната млечна квота за доставки е изпълнена  на  90%. По този начин се избягва ненужно удържане на авансова вноска от производителите чрез изкупвачите.  Проектът променя и реда за събиране на дължимата от изкупвачите вноска без покритието на учредена в полза на Държавен фонд „Земеделие” банкова гаранция. Удължава се и крайният срок за внасяне на дължимата вноска от 31 август на 1 октомври след приключване на съответния квотен период.

С предложените изменения се намалява тежестта върху операторите в сектора на кравето мляко – производители на мляко и изкупвачи и се осигурява плавен преход до приключването на системата от млечни квоти през 2015 г.


Дата на откриване: 29.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари