Обществени консултации

Постановление за създаване на Съвет по демографска политика към Мминистерския съвет

Основният мотив за създаването на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет е пряко свързан с необходимостта от подобряване на националния административен механизъм за координация и синхронизиране на усилията на институциите за посрещане на демографските предизвикателства и за стабилизиране на социалните системи.
Предприемането на действия от страна на българското правителство в сферата на демографската политика изисква прилагане на интегриран и комплексен подход с въвличане на максимално широк кръг заинтересовани страни и отговорни институции в този процес.
Националният съвет по демографска политика към Министерския съвет ще предостави широка платформа за осъществяване на сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствени организации регистрирани в обществена полза при разработването, планирането, програмирането, идентифициране на ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на изпълнението на държавната  интегрирана хоризонтална междусекторна демографска политика.

Лице за контакт: Димитър Божилов, dbojilov@mlsp.government.bg


Дата на откриване: 30.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари