Обществени консултации

Наредба № 2 за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения

В проекта са предвидени три групи субекти, които имат право да кандидатстват за финансово подпомагане от Министъра на младежта и спорта  при условията и по реда на наредбата – спортни организации (спортни федерации и спортни клубове), общините и държавните спортни училища. Запазени са действащите в момента изисквания към спортните организации, които имат право да кандидатстват (чл. 6 от проекта).

От действащата в момента наредба са запазени изискванията към спортните обекти и съоръжения, за чието изграждане, реконструкция и модернизация може да бъде получавано финансово подпомагане от спортните организации или общините. Предвидено е общините да могат да получават финансово подпомагане само за обекти, които са публична общинска собственост. Държавните спортни училища могат да получават финансово подпомагане за поддръжката и развитието на материално-техническата база, която ползват.

Предвидена е нова за тази материя разпоредба (чл. 18, ал. 2 от проекта), съгласно която при сключването на договор спортните организации и общините учредяват банкова гаранция за изпълнение на договора в полза на Министерството на младежта и спорта в размер на 3 процента от стойността на отпуснатите средства. Целта е да се гарантира в определена степен реалното изпълнение на одобрените и финансирани проекти.


Дата на откриване: 8.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 22.5.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 май 2014 г. 19:53:22 ч.
komentator.bg

БОРКОР да се произнесе има ли предпоставки за корупция

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
С цел насърчаване на процеса на обществено обсъждане коментатор.бг изпрати проекта до значителен брой спортни клубове и федерации и общини.
Представяме на Вашето внимание обобщение на резултатите от организираната обществена консултация:

Тема на консултацията:

проект на Наредба №2 за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.

Брой постъпили коментари: 2
Брой коментари, които като цяло подкрепят проекта 0
Брой коментари, които като цяло не подкрепят проекта или имат редакционни бележки 2

Всички коментари можете да намерите на http://komentator.bg/naredba-za-finansovo-podpomagane-na-sportni-dejnosti/
1. Владо Йовчев казва:
13.05.2014 в 20:45
1. Не мога да разбера защо е нужна нова наредба. Може ли да публикувате, или да поискате целите мотиви? Защо е нужна нова наредба? обикновено нещо такова се прави ако например е изменен закона и др.
2. В чл.7, ал.едно липсва точка 6.
3. В същия член не е изяснено що е то „спортните обекти да имат развита инфраструктура“. Като не е ясно комисията винаги ще ми каже че съоръжението няма инфраструктура, каквото и значи това.
4. По чл.10, ал.2. Много неясно е с кои точно държавни и общински органи трябва да се съгласува и защо? Нали ако обекта е общинска собственост общината го е предоставила вече. Да отпадне.
5. По чл.11, ал.1, т.1. Бихте ли отговорили какво означава да опишем сроковете за изпълнение? Реално това не може да стане. Мога да кажа например само, че ако може да се строи и не ми го финансират ноември ще построя или ремонтирам обекта за 3 месеца. Това ли се има предвид и ако е така да се конкретизира.

FLGR казва:
17.05.2014 в 23:54
Тази наредба е направена така, че да се финансира когото си иска министерството. Доказателство за това е раздел „Ред за разглеждане на проектите“. Комисията ги разглежда и класира въз основа на следните минимални критерии: необходимост, целесъобразност, обществена значимост и социален ефект на проектите. Как е възможно да се измислят подобни критерии – необходимост и целесъобразност. Нима не е едно и също. И нима обществена значимост и социален ефект не е едно и също. Смятам, че тези критерии създават предпоставки за произвол и предлагам да бъдат преработени като се въведат обективни критерии. Наред с това да се въведат правила за отстраняване при административно несъответствие, след това обективните критерии. Толкова ли е трудно да препишете критерии от която и да било финансираща програма.
Второто ми предложение е да изпратите този материал до БОРКОР. Четох че имате споразумение за партньорство с тях. Нека се произнесат има ли предпоставки за корупция в процедурата за оценка на проекти.