Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване

През месец ноември 2012 г. Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) направи планов одит на дейността Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” като национален надзорен орган (ННО), компетентен да сертифицира доставчика за аеронавигационно обслужване съгласно приложимите изисквания на Регламент № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010.

В хода на проверката бе изследвано доколко националното законодателство, съответстващо на различните приложения към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, упоменати в посочения регламент, кореспондира на последните редакции, направени във визираните приложения и заложени в регламента.

 

В тази връзка бе отправена препоръка на подходящо място в наредбите, въвеждащи в националното законодателство съответните приложения към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване да бъде отбелязано тяхното последно въведено изменение.

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам като необходимо действие по отстраняването на посочените забележки от страна на ЕААБ да бъде извършена промяна на Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване и на Наредба № 15 от 13.04.2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване като нормативни актове, издадени сравнително наскоро и не изискващи други изменения, поради факта, че в настоящото им съдържание са отразени онези редакции на Приложение № 14 и на Приложение № 15 към КМГВ, така както се изисква от Регламент № 1035/2011 на Комисията.

Лице за контакти:
Ралица Пеева;
Началник на отдел "Правен";
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация";
Е-mail: rpeeva@caa.bg
Тел. 02/937-1078.


Дата на откриване: 9.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари