Обществени консултации

Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

С представеният проект на правилник се предвиждат промени в организационната структура на НК „ЖИ“.

С цел подобряване организацията и дейността на настоящата Служба „Квалифицирана информация и вътрешна сигурност“ и във връзка с приноса й в преодоляване на зачестилите проблеми с кражби на елементи на железопътната инфраструктура звеното се трансформира  в отдел „Класифицирана информация и вътрешна сигурност“.

Отдел „Международна дейност“ преминава от дирекция „Финанси и управление на собствеността“ на пряко разпореждане на Генералния директор на НК „ЖИ“, предвид специфичната и комплексна дейност на отдела, изискваща постоянна координация и комуникация с ръководство на компанията и с нейните функционални звена и подразделения, както и с други европейски управители на железопътни инфраструктури и управителните органи на европейските коридори, и предпоставяща необходимостта от вземането на бързи решения и изработване на позиции по конкретни въпроси. В тази връзка, позиционирането на отдела в рамките на определена дирекция или функционално звено води до възникване на ограничителни условия, свързани с конкретната дейност на тази дирекция или функционално звено, които влияят негативно върху дейността на отдел „Международна дейност”.

На свое заседание, проведено на 05.03.2014 г., Управителният съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” е приел Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, който да влезе в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

            Съгласно чл. 5, т. 5 от Закона за железопътния транспорт, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, издава Правилника на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. В тази връзка, приложено Ви предлагам за одобрение Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, съгласно възложената Ви по закон компетентност.

Лице за контакти:
 Добринка Анчева
главен. Експерт;
дирекция "Концесии и контрол върху дейността на
 търговските дружества и държавните предприятия" в МТИТС
E-mail: Dantcheva@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 9.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари